Chương 1: Chạy trốn
Chương 2: Sơn Thần
Chương 3: Sơn Thần truyền thừa
Chương 4: Sơn Thần thạch cư
Chương 5: Gia
Chương 6: Địa bàn của ta ta làm chủ
Chương 7: Núi sâu an gia 1
Chương 8: Núi sâu an gia 2
Chương 9: Bên ngoài sự
Chương 10: Núi sâu an gia 3
Chương 11: Núi sâu an gia 4
Chương 12: Tu luyện
Chương 13: Sinh tồn
Chương 14: Sinh tồn 2
Chương 15: Sinh tồn 3
Chương 16: Dọn không hắn
Chương 17: Trở về núi
Chương 18: Chia của
Chương 19: Hương khói
Chương 20: Dự trữ cho mùa đông 1
Chương 21: Dự trữ cho mùa đông 2
Chương 22: Dự trữ cho mùa đông 3
Chương 23: Dự trữ cho mùa đông 4
Chương 24: Vào thành 1
Chương 25: Vào thành 2
Chương 26: Vào thành 3
Chương 27: Vào thành 4
Chương 28: Vào thành 5
Chương 29: Vào thành 6
Chương 30: Vào thành 7
Chương 31: Bắt đầu mùa đông 1
Chương 32: Bắt đầu mùa đông 2
Chương 33: Bắt đầu mùa đông 3
Chương 34: Vào đông khuê các nói nhỏ
Chương 35: Thăm dò 1
Chương 36: Thăm dò 2
Chương 37: Thăm dò 3
Chương 38: Thăm dò 4
Chương 39: Thăm dò 5
Chương 40: Thăm dò 6
Chương 41: Thăm dò 7
Chương 42: Thăm dò 8
Chương 43: Thăm dò 9
Chương 44: Thăm dò 10
Chương 45: Thăm dò 11
Chương 46: Thăm dò 12
Chương 47: Lang
Chương 48: Tin tức
Chương 49: Kiến phòng
Chương 50: Đầu xuân

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI