Chương 1: Nguyên Thủy Cổ Xà
Chương 2: Đạo Đức Kinh
Chương 3: Thực lực tăng mạnh
Chương 4: Ức vạn Thần Ma
Chương 5: Không cần tốn nhiều sức
Chương 6: Bạn sinh pháp bảo
Chương 7: Nguyện Vọng La Bàn
Chương 8: Thôn phệ tinh huyết
Chương 9: Hỗn Độn Châu
Chương 10: Hỗn Độn pháp tắc
Chương 11: Tuyệt đối phòng ngự
Chương 12: Liền làm nóng người cũng không tính
Chương 13: Mỹ vị thực vật
Chương 14: Thần Ma văn tự
Chương 15: Chúng Diệu Chi Môn
Chương 16: Vạn vật thông hiểu chi nhãn
Chương 17: Một tỷ cây số
Chương 18: Vận Mệnh Pháp Tắc
Chương 19: Thế Giới Chi Thụ, Hỗn Độn Tức Nhưỡng thổ
Chương 20: Hoàng Trùng Mẫu Ma
Chương 21: Ta tất cả đều muốn
Chương 22: Một cái đuôi liền chụp chết
Chương 23: Ức vạn hoàng Trùng Phân Thân
Chương 24: Bắt Thế Giới Chi Thụ
Chương 25: Huyết hải phân thân
Chương 26: Thôn Phệ Thần Thông, rắn nuốt voi
Chương 27: Thế Giới Pháp Tắc
Chương 28: Hết thảy mới bắt đầu, không gian pháp tắc
Chương 29: Tế bào không gian hóa
Chương 30: Thực lực tiến bộ
Chương 31: Hỗn Độn Ấn Ký
Chương 32: Nhân tộc gian nan
Chương 33: Thế Giới Chi Thụ sào huyệt
Chương 34: Đến
Chương 35: Tinh Thần Thụ, tinh quang cỏ, Bồ Ma Thụ
Chương 36: Tất cả đều là Nhị Ngũ Tử
Chương 37: Soán vị cướp ngôi
Chương 38: Hành hung một trận
Chương 39: Thần Ma nhóm vây công
Chương 40: Hỗn Độn khế ước
Chương 41: Lông tóc không tổn hao gì
Chương 42: Nhất kích oanh sát
Chương 43: Quả thực là chạy trối chết
Chương 44: Hỗn Độn Thiên Võng
Chương 45: Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt
Chương 46: Toàn bộ bắt
Chương 47: Thực lực tiến bộ
Chương 48: Toàn diện đều là ta
Chương 49: 3000 Pháp Tắc, không chê vào đâu được
Chương 50: Càn Khôn Bát Quái, Âm Dương Pháp Tắc