Chương 1: Thần bí Hỏa Diễm
Chương 2: Thanh Diễm Linh Điểu
Chương 3: Độ tinh khiết kinh người
Chương 4: Phục Linh Tiên Tử
Chương 5: Cật khó
Chương 6: Luyện đan
Chương 7: Đã thất bại
Chương 8: Thượng phẩm bồi Nguyên Đan?
Chương 9: Tinh tiến
Chương 10: Luyện Khí hai tầng
Chương 11: Nhện lĩnh
Chương 12: Mưu định sau động
Chương 13: Ngoài ý liệu
Chương 14: Ngân Nguyệt trảo
Chương 15: Lần nữa luyện đan!
Chương 16: Hạnh phúc buồn rầu
Chương 17: Ô Kim trảo
Chương 18: Xa xỉ tu luyện
Chương 19: Hàn động kỳ ngộ
Chương 20: Con rối Khôi Lỗi
Chương 21: Thôn Nhật tàng nguyệt
Chương 22: Vẽ mặt
Chương 23: Không đáng tiền Thượng phẩm bồi Nguyên Đan
Chương 24: Cần cù tu luyện hảo đồ đệ
Chương 25: Địa Hỏa chi căn
Chương 26: Địa Hỏa chi uy
Chương 27: Luyện Khí ba tầng
Chương 28: Dạ đàm
Chương 29: Khôi Lỗi tài liệu
Chương 30: Giao dịch
Chương 31: Linh chủng kỳ bí quyết
Chương 32: Ngân hồ thiếu nữ
Chương 33: Huyền Âm đan
Chương 34: Tạc lô
Chương 35: Bị buộc tay không bộ đồ bạch lang
Chương 36: Tất cả có hậu thủ
Chương 37: Bất quá tiến bộ
Chương 38: Không tỷ thí công bình
Chương 39: Ai càng chậm
Chương 40: Biến đổi bất ngờ kết quả
Chương 41: Thu hoạch
Chương 42: Cô nam quả nữ
Chương 43: Thiếu nữ Tô Mạch
Chương 44: Sự tình có nhiều lần
Chương 45: Đại thu hoạch
Chương 46: Giết không tha!
Chương 47: Lăng Tiêu thực lực
Chương 48: Quỷ mị thủ đoạn
Chương 49: Ngàn năm truyền thừa
Chương 50: Quỷ mộ