Chương 1: Tú tài gặp phải cường đạo
Chương 2: Tiếp ban
Chương 3: Thiết Tam Giác
Chương 4: Khảo nghiệm
Chương 5: Khiêu khích
Chương 6: Lập trạng
Chương 7: Gài bẫy
Chương 8: Thả dây dài câu cá lớn
Chương 9: Vũ Văn Hóa Kích
Chương 10: Chỉ ấn
Chương 11: Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm
Chương 12: Phục sát
Chương 13: Ngũ Hổ Đoạn Môn đao
Chương 14: Ở rể
Chương 15: Đoạn tử tuyệt tôn
Chương 16: Chém giết Đinh Mạo
Chương 17: Dũng giả bên trên
Chương 18: Trung can nghĩa đảm
Chương 19: Tính nhắm vào phong tỏa
Chương 20: Giáo dụ vs quản lý
Chương 21: Ngô ký huyết án
Chương 22: Hỏa thiêu chùa Ninh Nguyên
Chương 23: Bên đường trảm ác
Chương 24: Chuyển cơ
Chương 25: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
Chương 26: Bí mật dưới lòng đất
Chương 27: Đông Dương phủ đại quan xuống tới
Chương 28: Đánh mặt âm mưu
Chương 29: Hoàng Phong trại thực lực
Chương 30: Không giống
Chương 31: Hệ thống chân nhân
Chương 32: Gan to bằng trời giết tặc
Chương 33: Áo gấm về trường học
Chương 34: Cùng hung thủ luận đạo
Chương 35: La Bình Xương
Chương 36: Cảm động
Chương 37: Thăm dò
Chương 38: Không có khả năng
Chương 39: Gia gia trân tàng
Chương 40: Tinh thần giày vò đại pháp
Chương 41: Ra sức đánh Bách phu trưởng
Chương 42: Từ đầu đến cuối
Chương 43: Đào gia tiểu thư cam làm nô
Chương 44: Thăng quan
Chương 45: Trương huyện lệnh mời khách
Chương 46: Giả ngu cao thủ
Chương 47: Nhạc tế náo tách ra
Chương 48: Quả là thế
Chương 49: Giáo huấn Ngô Phát Minh
Chương 50: Thoái vị