Chương 1: Câu chuyện thế giới cha con 1
Chương 2: Câu chuyện thế giới cha con 2
Chương 3: Câu chuyện thế giới cha con 3
Chương 4: Câu chuyện thế giới cha con 4
Chương 5: Câu chuyện thế giới cha con 5
Chương 6: Câu chuyện thế giới cha con 6
Chương 7: Câu chuyện thế giới cha con 7
Chương 8: Câu chuyện thế giới cha con (kết)
Chương 9: Trao đổi tim cẩu huyết 1
Chương 10: Trao đổi tim cẩu huyết 2
Chương 11: Trao đổi tim cẩu huyết 3
Chương 12: Trao đổi tim cẩu huyết 4
Chương 13: Trao đổi tim cẩu huyết 5
Chương 14: Trao đổi tim cẩu huyết 6
Chương 15: Trao đổi tim cẩu huyết 7
Chương 16: Trao đổi tim cẩu huyết 8
Chương 17: Trao đổi tim cẩu huyết 9
Chương 18: Trao đổi tim cẩu huyết 10
Chương 19: Tiếu ngạo giang hồ công lược (một)
Chương 20: Tiếu ngạo giang hồ công lược (hai)
Chương 21: Tiếu ngạo giang hồ công lược (ba)
Chương 22: Tiếu ngạo giang hồ công lược (bốn)
Chương 23: Tiếu ngạo giang hồ công lược (năm)
Chương 24: Tiếu ngạo giang hồ công lược (sáu)
Chương 25: Tiếu ngạo giang hồ công lược (bảy)
Chương 26: Tiếu ngạo giang hồ công lược (tám)
Chương 27: Tiếu ngạo giang hồ công lược (hoàn)
Chương 28: Quân tẩu trọng sinh (1)
Chương 29: Quân tẩu trọng sinh (2)
Chương 30: Quân tẩu trọng sinh (3)
Chương 31: Quân tẩu trọng sinh (4)
Chương 32: Quân tẩu trọng sinh (5)
Chương 33: Quân tẩu trọng sinh (6)
Chương 34: Quân tẩu trọng sinh (7)
Chương 35: Quân tẩu trọng sinh (8)
Chương 36: Quân tẩu trọng sinh (9)
Chương 37: Quân tẩu trọng sinh (Hoàn)
Chương 38: Oán hận của chính thê (1)
Chương 39: Oán hận của chính thê (2)
Chương 40: Oán hận của chính thê (3)
Chương 41: Oán hận của chính thê (4)
Chương 42: Oán hận của chính thê (5)
Chương 43: Oán hận của chính thê (6)
Chương 44: Oán hận của chính thế (7)
Chương 45: Oán hận của chính thế (8)
Chương 46: Oán hận của chính thê (kết)
Chương 47: Ỷ Thiên Đồ Long ký (1)
Chương 48: Ỷ Thiên Đồ Long ký (2)
Chương 49: Ỷ Thiên Đồ Long ký (3)
Chương 50: Ỷ Thiên Đồ Long ký (4)