Chương 1: Lăng vân toái tâm
Chương 3: Trùng sinh trở về (1)
Chương 5: Trùng sinh trở về (2)
Chương 7: Từ hôn
Chương 9: Cải biến
Chương 11: Tư gia (1)
Chương 13: Tư gia (2)
Chương 15: Thù, chính ta báo (1)
Chương 17: Thù, chính ta báo (2)
Chương 19: Sinh cái bé con thôi (1)
Chương 21: Trân Bảo Các (1)
Chương 23: Trân Bảo Các (2)
Chương 25: Khuất thảo
Chương 27: Phù tháp (1)
Chương 29: Phù tháp (2)
Chương 31: Hỏa độc (2)
Chương 33: Hỏa độc (3)
Chương 35: Tế thiên nghi thức (1)
Chương 37: Tế thiên nghi thức (2)
Chương 39: Chuyển Thiên Luân (1)
Chương 41: Lưu ngôn phỉ ngữ (1)
Chương 43: Lưu ngôn phỉ ngữ (2)
Chương 45: Đại trưởng lão
Chương 47: Ám sát (1)
Chương 49: Ám sát (2)
Chương 51: Nhị trưởng lão (1)
Chương 53: Nhị trưởng lão (2)
Chương 55: Cấu kết với nhau làm việc xấu
Chương 57: Đỗi trở về (1)
Chương 59: Đỗi trở về (2)
Chương 61: Trước bão táp yên tĩnh
Chương 63: Thọ yến (1)
Chương 65: Thọ yến (2)
Chương 67: Thọ yến (3)
Chương 69: Thọ yến (4)
Chương 71: Xum xoe (1)
Chương 73: Xum xoe (2)
Chương 75: Một trận vở kịch
Chương 77: Tiểu long nhân
Chương 79: Trừ ác (1)
Chương 81: Vẩy muội là kiện việc cần kỹ thuật (1)
Chương 83: Vẩy muội là kiện việc cần kỹ thuật (2)
Chương 85: Thân thế
Chương 87: Ấm lòng
Chương 89: Thông hướng con đường cường giả (1)
Chương 91: Huyền Linh Tông (1)
Chương 93: Huyền Linh Tông (2)
Chương 95: Đăng Thiên Lộ (1)
Chương 97: Đăng Thiên Lộ (2)
Chương 99: Tông môn khảo hạch (1)