Chương: Hồn Thuật Đề Tự
Chương 1: Lão già quái dị
Chương 2: Mầm
Chương 3: Truyền thuyết bị lãng quên
Chương 4: Thuật pháp
Chương 5: Tứ đại thánh nhân
Chương 6: Tu luyện
Chương 7: Kỹ năng phụ trợ tầng bốn hồn thuật
Chương 8: Muốn làm anh hùng
Chương 9: Hồn Ngọc
Chương 10: Phong Vân Quy Tụ, Vân Vũ Xoay Vần
Chương 11: Anh tài Việt
Chương 12: Âu Lạc
Chương 13: Hồn Lệnh
Chương 14: Tiểu A Lôi
Chương 15: Ngọc ấn thứ chin
Chương 16: Sợ Hãi
Chương 17: Ngọc Thanh
Chương 18: Tản Viên Môn
Chương 19: Kim trong hỏa
Chương 20: Nguyên Phi
Chương 21: Trấn Quốc đại trận
Chương 22: Ngũ đại môn phái
Chương 23: Bay
Chương 24: Thủy Quân
Chương 25: Đau
Chương 26: Âm thầm một huyền thoại
Chương 27: Kế Trong Kế
Chương 28: Vi Nhi
Chương 29: Mục tiêu
Chương 30: Linh thú hoàng
Chương 31: Hai tháng đấu trí
Chương 32: Trận chiến thứ hai
Chương 33: Hai tháng ma quỷ
Chương 34: Làm khách
Chương 35: Quyết đấu
Chương 36: Hoàn thành nhiệm vụ thứ chín
Chương 37: Nhiệm vụ của Na Na
Chương 38: Chuột
Chương 39: Thử triều.
Chương 40: Ngôi làng…
Chương 41: Anh bạn nhỏ
Chương 42: Đầm nước rộng
Chương 43: Tiểu Thử
Chương 44: Tu luyện giả kết minh
Chương 45: Sinh Vật Hành Tinh Klake
Chương 46: Phân chi của họ Nguyễn thuật
Chương 47: Đồng nước
Chương 48: Trăng rụng xuống cầu
Chương 49: Thần Tiên