Chương 1: Cặn bã cha không cặn bã (1)
Chương 2: Cặn bã cha không cặn bã (2)
Chương 3: Cặn bã cha không cặn bã (3)
Chương 4: Cặn bã cha không cặn bã (4)
Chương 5: Cặn bã cha không cặn bã (5)
Chương 6: Cặn bã cha không cặn bã (6)
Chương 7: Cặn bã cha không cặn bã (7)
Chương 8: Cặn bã cha không cặn bã (8)
Chương 9: Cặn bã cha không cặn bã (9)
Chương 10: Cặn bã cha không cặn bã (10)
Chương 11: Cặn bã cha không cặn bã (11)
Chương 12: Cặn bã cha không cặn bã (12)
Chương 13: Cặn bã cha không cặn bã (13)
Chương 14: Cặn bã cha không cặn bã (14)
Chương 15: Cặn bã cha không cặn bã (15)
Chương 16: Cặn bã cha không cặn bã (16)
Chương 17: Cặn bã cha không cặn bã (17)
Chương 18: Cặn bã cha không cặn bã (18)
Chương 19: Cặn bã cha không cặn bã (19)
Chương 20: Cặn bã cha không cặn bã (xong)
Chương 21: Thập niên 90 cặn bã nam (1)
Chương 22: Thập niên 90 cặn bã nam (2)
Chương 23: Thập niên 90 cặn bã nam (3)
Chương 24: Thập niên 90 cặn bã nam (4)
Chương 25: Thập niên 90 cặn bã nam (5 ----8)
Chương 26: Thập niên 90 cặn bã nam (9)
Chương 27: Thập niên 90 cặn bã nam (10)
Chương 28: Thập niên 90 cặn bã nam (11-14)
Chương 29: Thập niên 90 cặn bã nam (15)
Chương 30: Thập niên 90 cặn bã nam (16)
Chương 31: Thập niên 90 cặn bã nam (17)
Chương 32: Thập niên 90 cặn bã nam
Chương 33: Thập niên 90 cặn bã nam (hoàn)
Chương 34: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (1)
Chương 35: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (2) canh một
Chương 36: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (3) canh hai
Chương 37: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (4) canh ba
Chương 38: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (5)
Chương 39: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (6)
Chương 40: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (7)
Chương 41: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (8)
Chương 42: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (9)
Chương 43: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (10)
Chương 44: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (11)
Chương 45: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (12)
Chương 46: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (13)
Chương 47: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (14)
Chương 48: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (15)
Chương 49: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (16)
Chương 50: Tám nhất tám cái kia cặn bã Ảnh đế (17)