Chương 1: Ký ức thức tỉnh
Chương 2: Sơn vô lăng, thiên địa hợp
Chương 3: Ngươi không phải lương cầm
Chương 4: Mèo ba chân y thuật
Chương 5: Tửu hứng đã mất
Chương 6: Đích thân tới Nam Cung gia
Chương 7: Nam Cung Ngưng
Chương 8: Còn có ai muốn báo thù
Chương 9: Làm phiền rồi
Chương 10: Dịch gia muốn bay lên
Chương 11: Âm Sát chi khí
Chương 12: Quyết đấu bắt đầu
Chương 13: Ngươi không đủ để ta động dung
Chương 14: Nguyên khí
Chương 15: Không cần ta đích thân xuất thủ
Chương 16: Lật đổ Hoàng Long
Chương 17: Không đáng để ta dùng kiếm
Chương 18: Thừa dịp cháy nhà đến hôi của
Chương 19: Thanh Ngọc Quả
Chương 20: Trảm Hắc Hùng
Chương 21: Khải Linh Phù
Chương 22: Tự Nhàn khách sạn
Chương 23: Huyết Sâm Lâu
Chương 24: Khí huyết ngoại phóng
Chương 25: Bảy bản thượng phẩm võ kỹ
Chương 26: Trước lúc đấu giá
Chương 27: Đuổi ai đi thế
Chương 28: Thâm Hải Hàn Tủy
Chương 29: Diệu pháp Hàn Thiên Băng Diễm
Chương 30: Ngươi còn muốn giết ta sao?
Chương 31: Bị buộc gấp Ngưng Đan cao thủ
Chương 32: Ngươi lỗ tai điếc sao
Chương 33: Quận thủ thiệp mời
Chương 34: Thọ yến
Chương 35: Bạch Linh lần thứ nhất chiến đấu
Chương 36: Đáng tiếc ngươi không xứng
Chương 37: Kiếm Hoàn
Chương 38: Tự sát vẫn là ta động thủ
Chương 39: Tụ Bảo trấn
Chương 40: Tàng Hư Bí Ngân
Chương 41: Gieo gió gặt bão
Chương 42: Không người giữ được
Chương 43: Mộ Dung Thiến nghi nan
Chương 44: Sâu độc
Chương 45: Mẫu Đơn Hoa Hội
Chương 46: Ngươi có tư cách sao?
Chương 47: Một chiêu cơ hội
Chương 48: Không có hảo ý khách nhân
Chương 49: Mộ Dung gia nguy hiểm
Chương 50: Kiếm của ngươi quá yếu