Chương 1: Khác biệt
Chương 2: Ấm áp
Chương 3: Nghe nói
Chương 4: Khiếp sợ
Chương 5: Trách cứ
Chương 6: Mượn cơ hội
Chương 7: Giả chết
Chương 8: Keo kiệt
Chương 9: Ấm áp
Chương 10: Trò chuyện với nhau
Chương 11: Có thể phân ra đi không?
Chương 12: Hôn không thể lui
Chương 13: Thỉnh cầu
Chương 14: Lấy đến văn phòng tứ bảo
Chương 15: Trước kiếm chút tiền đi
Chương 16: «A Bảo»
Chương 17: Bức bách
Chương 18: Rốt cuộc lui thân
Chương 19: Đi huyện lý đi
Chương 20: Bán thoại bản
Chương 21: Xảo ngộ
Chương 22: Giật mình chưởng quầy
Chương 23: Giúp đỡ
Chương 24: Tranh đoạt đọ giá
Chương 25: Giá cao bán ra
Chương 26: Khiếp sợ Đỗ Dần Sinh
Chương 27: Nguyện ý nhận làm con thừa tự sao?
Chương 28: Gọi ngươi nương đến
Chương 29: Không chịu
Chương 30: Đại phòng muốn trở về
Chương 31: Tiểu tâm tư
Chương 32: Đọc sách
Chương 33: Lại nháo lên
Chương 34: Tới chơi
Chương 35: Tốt nhất phân ra đi
Chương 36: Thay đổi thái độ
Chương 37: Tâm lý chiến
Chương 38: Có lời mua bán
Chương 39: Sưu bạc
Chương 40: Kinh ngạc khó hiểu
Chương 41: Thay đổi
Chương 42: Thay đổi
Chương 43: Khởi kẽ hở
Chương 44: Gõ
Chương 45: Đi thư viện
Chương 46: Quan Gia Trạch
Chương 47: Xảo ngộ
Chương 48: Ta có biện pháp
Chương 49: Không chuẩn có thể thành
Chương 50: Theo đuôi