Chương 1: Nhất Đao Lưỡng Đoạn
Chương 2: Tà Long Thần ký ức
Chương 3: Chí Tôn Long Thần Quyết
Chương 4: Gặp chiêu phá chiêu
Chương 5: Cự tuyệt
Chương 6: Thần kỳ thủ pháp
Chương 7: Vạn Bảo Các
Chương 8: Lăng Tiêu Tiêu
Chương 9: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 10: Phong Chính Hùng xuất thủ
Chương 11: Đăng môn tạ tội
Chương 12: Mua bán quyền
Chương 13: Dương Thanh Vân nổi giận
Chương 14: Lôi đài quyết đấu
Chương 15: Một quyền
Chương 16: Thiên Viêm Học Phủ
Chương 17: Cực lực lôi kéo
Chương 18: Vô hình đánh mặt
Chương 19: Lần nữa đột phá
Chương 20: Đấu giá hội
Chương 21: Cố ý làm khó dễ
Chương 22: Thất Bảo Ngưng Khí Tán
Chương 23: Long Thần chi lực
Chương 24: Long Thần chi tức
Chương 25: Hiển uy
Chương 26: Mặc gia mưu đồ bí mật
Chương 27: Đột phá lại đột phá
Chương 28: Thủ đoạn cường ngạnh
Chương 29: Bức lui Mặc Khôn
Chương 30: Toàn thành phí đằng
Chương 31: Phong thưởng
Chương 32: Quỳ xuống liền bán cho ngươi
Chương 33: Danh chấn tứ phương
Chương 34: Mặc gia xuất thủ
Chương 35: Đại chiến
Chương 36: Hoàng Phủ Lương
Chương 37: Bảo đảm Phong gia một năm
Chương 38: Chí Tôn Chi Thể
Chương 39: Lần đầu gặp Mục Thiên Vân
Chương 40: Thiên Đô phòng đấu giá
Chương 41: Rung động toàn trường
Chương 42: Chấn động Vân Châu
Chương 43: Lấy một địch tam
Chương 44: Thiên hạ là ta đánh ra
Chương 45: Lãnh Mộ Thành
Chương 46: Thần tiên quyến lữ
Chương 47: Tu vi tăng nhiều
Chương 48: Đột phá Hóa Nguyên Cảnh
Chương 49: Chiến Lãnh Mộ Thành
Chương 50: Đánh bại Lãnh Mộ Thành