Chương 1: Đồ đần thiếu gia
Chương 2: Thức tỉnh
Chương 3: Cường thế Lạc Thiên
Chương 4: Từ hôn
Chương 5: Truyền Thừa Tháp
Chương 6: Chấn kinh tứ tọa
Chương 7: Là Lạc Thiên!
Chương 8: Lão tổ xuất thủ
Chương 9: Cống Hiến đường phong ba
Chương 10: Gặp Lạc Hiển
Chương 11: Lạc Phi
Chương 12: Hồ Tiên Tiên
Chương 13: Đoạt xá
Chương 14: Giao dịch
Chương 15: Chiến lực tăng trưởng
Chương 16: Gặp lại Lạc Phi
Chương 17: Thiết Nghĩ
Chương 18: Hôn ta
Chương 19: Nắm vững thắng lợi
Chương 20: Vượt cấp nghiền ép
Chương 21: Chữa thương
Chương 22: Linh nhũ
Chương 23: Bất Tử Ma Viên
Chương 24: Oan gia ngõ hẹp
Chương 25: Lại bại một người
Chương 26: Hồ Tiên Tiên phụ thân
Chương 27: Trở về gia tộc
Chương 28: Như thế bàn giao
Chương 29: Trưởng lão viện xuất động
Chương 30: Lần này trưởng lão không tốt
Chương 31: Giao ra công pháp? Không tồn tại!
Chương 32: Thiên Dược các
Chương 33: Gặp lại Lâm Nhu Nhi
Chương 34: Đừng khinh thiếu niên nghèo
Chương 35: Gia tộc thi đấu
Chương 36: Lại là một chưởng quét ngang
Chương 37: Chiến Lạc Anh
Chương 38: Ai mới là đá đặt chân
Chương 39: Đều sẽ bị trấn áp
Chương 40: Phách lối Lạc Anh
Chương 41: Hơn một chút
Chương 42: Lâm trận đột phá
Chương 43: Đánh mặt Lâm Nhu Nhi
Chương 44: Chiến Lý Cầu Bại
Chương 45: Hèn hạ vô sỉ
Chương 46: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 47: Lạc gia Tàng Kinh các
Chương 48: Tàng Kinh các người điên
Chương 49: Gọi đại ca
Chương 50: Hóa Phượng Trì