Chương 1: Thay Đổi
Chương 2: Hộp Gỗ Vận Mệnh
Chương 3: Hợp Tác
Chương 4: Ngươi đừng Xen Vào
Chương 5: Lợi Người Hại Mình
Chương 6: Thuyết Phục
Chương 7: Ông Lưu
Chương 8: Có thể đào tạo
Chương 9: Hoách Nam
Chương 10: Ý Kiến Của Thiếu Kiệt
Chương 11: Bắt Đầu Công Việc
Chương 12: Nhóm Khách Hàng đầu Tiên
Chương 13: Xuân Nghĩa Bang
Chương 14: Ra Tay Trước
Chương 15: Tuyển Dụng
Chương 16: Phó Ước
Chương 17: Hiến kế
Chương 18: Nể Phục
Chương 19: Biện Luận
Chương 20: Chỉ Điểm Tước Phàm
Chương 21: Có Người Nhắm Vào
Chương 22: Ai cũng có bí mật riêng
Chương 23: Quân Sư
Chương 24: Sàn Giao Dịch Vàng
Chương 25: Mẹ con tâm sự
Chương 26: Ngày Khai Giảng
Chương 27: Chịu Trách Nhiệm
Chương 28: Tới Tay
Chương 29: Đã Kinh Doanh thì sẽ làm Chủ
Chương 30: Một Chọi Năm
Chương 31: Tạm giữ điều tra
Chương 32: Tiết Kiệm hai ngày cơm
Chương 33: Phàm Chiến, Tuyết Dung
Chương 34: Mở lại mối quan hệ
Chương 35: Đánh Giá của Phàm Chiến
Chương 36: Dự Đoán
Chương 37: Họp bàn
Chương 38: 255 Lượng Vàng
Chương 39: Phan Nguyệt
Chương 40: Từ Chấn Dân
Chương 41: Phiền Phức nhỏ
Chương 42: Bẫy rập Từ Phong
Chương 43: Mặt mũi mất sạch
Chương 44: Nhã Oanh bày tỏ
Chương 45: Dự Án Mới
Chương 46: Họp Gia Đình
Chương 47: Lehman Brothers sụp đổ
Chương 48: Hống Hách
Chương 49: Cái tôi cần là sự công bằng
Chương 50: Chuyển Đi