Chương 1: Mới tới
Chương 2: Sơ thức tu tiên
Chương 3: Thế gia sinh hoạt
Chương 4: Đệ đệ Ninh Ý
Chương 5: Luyện thể
Chương 6: Luyện thể chi cực nhọc
Chương 7: Giao phong
Chương 8: Trắc linh
Chương 9: Trong tộc tu luyện ký sự 1
Chương 10: Trong tộc tu luyện ký sự 2
Chương 11: Tộc học ký sự 3
Chương 12: Tộc học ký sự 4
Chương 13: Tộc học ký sự 5
Chương 14: Tộc học ký sự 6
Chương 15: Tộc học ký sự 7
Chương 16: Tộc học ký sự 8
Chương 17: Viêm Dương chân quân
Chương 18: Thiên Nhất Tông
Chương 19: Phường phòng
Chương 20: Đấu giá hội
Chương 21: Bích tằm tuyết sa
Chương 22: Cướp đoạt
Chương 23: Rời nhà
Chương 24: Đến Thiên Nhất Tông
Chương 25: Thành tiên bậc thang
Chương 26: Thu đồ đệ
Chương 27: Vân Hải phong
Chương 28: Truyền thụ công pháp
Chương 29: Hằng ngày tu luyện
Chương 30: Năm năm
Chương 31: Linh Lung bí cảnh
Chương 32: Tiến vào bí cảnh
Chương 33: Bên ngoài bí cảnh
Chương 34: Tử hồ
Chương 35: Dược Vương đỉnh
Chương 36: Cứu người
Chương 37: Săn giết ngũ giai Yêu thú
Chương 38: Ra bí cảnh
Chương 39: Trúc cơ
Chương 40: Rèn luyện
Chương 1: Hồi Mục gia
Chương 2: Huyền Dương thảo
Chương 3: Đại chiến nhện độc Huyết Dương
Chương 4: Cố Gia đệ tử
Chương 5: Vân Thủy thành
Chương 6: Luyện đan
Chương 7: Càn Khôn hồ lô
Chương 8: Ăn cướp
Chương 9: Hồi tông
Chương 10: Khổ tu