Chương 1: Chém một đầu, thưởng mười xâu!
Chương 2: Giết phù trốn!
Chương 3: Cướp công?
Chương 4: Lão già khằng!
Chương 5: Hợp Cung huyện nha
Chương 6: Tiết tháo đâu?
Chương 7: Túc cầu huyện lệnh!
Chương 8: Đánh cuộc với nhau!!!
Chương 9: Mời chào người!
Chương 10: Cỏ đài ê kíp!
Chương 11: Phó Du Nghệ tâm tư!
Chương 12: Bị khi dễ!
Chương 13: Được nhiều thành tựu xuất sắc!
Chương 14: Phủ công chúa?
Chương 15: Phân tiền người quen lòng!
Chương 16: Đường triều đại huynh!
Chương 17: Dẫn chó sói!
Chương 18: Đột biến!
Chương 19: Đánh trống minh oan!
Chương 20: Bắt người, lập tức bắt người!
Chương 21: Một đao lập uy!
Chương 22: Trên đao mang máu!
Chương 23: Đánh cuộc đúng!!
Chương 24: Võ gia người đâu!
Chương 25: Đứng ra!
Chương 26: Người trong!!
Chương 27: Chiêng trống rùm beng!
Chương 28: Chim sẻ ở phía sau!
Chương 29: Nguyên Phương thấy thế nào?
Chương 30: Đại thắng, đại thắng!
Chương 31: Kinh biến
Chương 32: Không chừa một mống!!
Chương 33: Bị người giết?
Chương 34: Một tràng đại kiếp khó khăn!
Chương 35: Ta có một kế!
Chương 36: Chạy trốn!!
Chương 37: Cố hương không có!
Chương 38: Lý Nguyên Phương!
Chương 39: Âm thầm động thủ
Chương 40: Mũi đao khiêu vũ!
Chương 41: Giết Trần Thiết!!
Chương 42: Uy hiếp chấn nhiếp!
Chương 43: Tìm cái thang!
Chương 44: Đất vàng rơi vào đáy quần!
Chương 45: Gặp mặt!!
Chương 46: Cửu phẩm quan nhi!
Chương 47: Địch quốc lão hồi kinh!!
Chương 48: Một bước lên mây!!
Chương 49: Thần đô Lạc Dương!
Chương 50: Khâu Thần Tích!