Chương 1: 1993 năm mùa hè
Chương 2: Hồ đồ bi kịch
Chương 3: Còn trẻ nói nhẹ
Chương 4: Dáng vẻ hào sảng mà đi
Chương 5: Khuôn sáo cũ gặp gở
Chương 6: Cuồng dã hình thức
Chương 7: Chui vào chuồng chó
Chương 8: Ám Dạ hành giả
Chương 9: Lao thiên môn
Chương 10: Tiểu thử ngưu đao
Chương 11: Không phải đèn đã cạn dầu
Chương 12: Hắc ăn hắc
Chương 13: Hợp lại bàn
Chương 14: Trò hay mở màn
Chương 15: Giúp người làm niềm vui
Chương 16: Thần triển khai
Chương 17: Ứng phó tự nhiên
Chương 18: Thần triển khai thần triển khai
Chương 19: Biểu diễn thời khắc
Chương 20: Chống đỡ tử gan lớn
Chương 21: Mã tiến sĩ giảng bài
Chương 22: Oanh động
Chương 23: Còn có một sóng
Chương 24: Màu đen ẩn dấu
Chương 25: Giải thể, kết phường
Chương 26: Xe sang trọng
Chương 27: Đại Ự... C nghe ta cảng
Chương 28: Tống thiếu gia
Chương 29: Đều rất thuộc luyện
Chương 30: Phân phối hành động
Chương 31: Sản phẩm mới phương án
Chương 32: Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai
Chương 33: Tiểu Tống xưởng trưởng
Chương 34: Hoàng thị trưởng
Chương 35: Theo như nhu cầu
Chương 36: Kế hoạch hết hiệu lực
Chương 37: Thỉnh nghỉ dài hạn
Chương 38: Quảng cáo thiên tài
Chương 39: Khỏe mạnh chi lộ
Chương 40: Nhân tài bồi dưỡng
Chương 41: Liên doanh hình thức
Chương 42: Móc kim người
Chương 43: Mua độc Hoàn Châu
Chương 44: Phóng viên tới chơi
Chương 45: Biên câu chuyện
Chương 46: Tư tâm
Chương 47: Phong Vân tế hội
Chương 48: Ta là Gia Cát Lượng
Chương 49: Thích đáng xử trí
Chương 50: Lên thuyền hải tặc