Chương 1: Xuyên qua thì có kim thủ chỉ
Chương 2: Bị vứt bỏ sơn trại
Chương 3: Trong bãi tha ma tìm thân nhân
Chương 4: Tiền thân đại ca đến nhận thân
Chương 5: 1 nhà 4 miệng cuối cùng đoàn viên
Chương 6: Gói gia vị uy lực
Chương 7: Ngưu bức 3 tầng lưới dính
Chương 8: Đại Sơn khả năng không chết
Chương 9: Khởi tử hoàn sinh
Chương 10: Mỹ vị canh chua cá
Chương 11: Đắp nhà vệ sinh công cộng
Chương 12: Giản dị thôn dân
Chương 13: Tịch Quân Mãi là anh ta
Chương 14: Màn thầu dụ hoặc
Chương 15: Nhà vệ sinh công cộng sơ thể nghiệm
Chương 16: Trà dư tửu hậu nói việc nhà
Chương 17: Thôn dân hùn vốn khởi công phường
Chương 18: Đại ca uy vũ diệt ngoại địch
Chương 19: Số dư còn lại tăng vọt vui ngất trời
Chương 20: Xao động thôn dân
Chương 21: Toàn thôn tổng động viên
Chương 22: Đại Đường người thích ăn tỏi
Chương 23: Mọi rợ vào thôn
Chương 24: Đều cho ngươi thình thịch
Chương 25: Hạ Câu thôn chuồng ngựa
Chương 26: Các thôn dân chuyển biến
Chương 27: Uống ngon ướp lạnh rượu trái cây
Chương 28: Lên núi đi săn
Chương 29: Tiểu cạm bẫy đại thu hoạch
Chương 30: Lợn rừng có thai
Chương 31: Đại quân quá cảnh
Chương 32: Tất Liệt (quan trung hảo hán phiên dịch 1 lần)
Chương 33: Hợp kim titan bản Sương Chi Ai Thương
Chương 34: Liễu Tam
Chương 35: Người không như lợn
Chương 36: Cầm trứng đổi màn thầu
Chương 37: 1 đao 1 cái thật nhẹ nhõm
Chương 38: Đẻ con yến
Chương 39: Chủ gia họ Ngụy
Chương 40: Trong nhà đãi khách
Chương 51: Chua ngon đồ chua
Chương 42: Ở tạm một tối
Chương 43: Thịnh yến
Chương 44: Mì lạnh
Chương 45: Vị Thủy phía trên
Chương 46: Thay xà đổi cột
Chương 47: Trảm ngựa lập minh
Chương 48: Kể chuyện xưa
Chương 49: Ngụy Chinh quyết định
Chương 50: Đại Đường bản «tri âm»