Chương 1: Ngươi là vị hôn thê của ta
Chương 2: Ta đã trở về
Chương 3: Tìm ta kéo dài tánh mạng!
Chương 4: Ta muốn báo thù
Chương 5: Ngươi tính toán là cái đồ vật gì
Chương 6: Thế gian này không có người có thể cản ta
Chương 7: Luyện đan (cầu sưu tầm, đề cử)
Chương 8: Thanh Dương đạo trường
Chương 9: Võ đạo tông sư (quỳ cầu sưu tầm cùng phiếu đề cử)
Chương 10: Chế biến
Chương 11: Phần thiên chi nộ
Chương 12: Ta tất báo ân
Chương 13: Bảo hộ ngươi 1 đời bình an
Chương 14: Phương pháp giết người vô cùng
Chương 15: Quách đại sư
Chương 16: Lại gặp Diệp Tiểu Vũ
Chương 17: Ba trị ba không trị
Chương 18: Không có ta không cứu sống
Chương 19: Không vào được pháp nhãn ta
Chương 20: Lễ bái sư
Chương 21: Yêu cầu thu đồ đệ
Chương 22: Chỉ muốn cùng với ngươi
Chương 23: Bồ Tát sống
Chương 24: Long Ngũ xin mời
Chương 25: Dương sư phó
Chương 26: Một chân võ đạo đại sư (thêm một chương cầu phiếu đề cử)
Chương 27: Một tay trảm ngươi
Chương 28: Chém hết thiên hạ chúng sinh
Chương 29: Tiểu hoàn đan (thêm một chương)
Chương 30: Sao dám tôn xưng đại sư?
Chương 31: Hoàn toàn xứng đáng đại sư chi danh
Chương 32: Tây Nhai đệ nhất ác thiếu
Chương 33: Lưu lại chút dạy dỗ
Chương 34: Lại bị đánh một cái tát (tăng thêm)
Chương 35: Nữ vi duyệt kỷ giả dung (người con gái làm đẹp vì người mình yêu)
Chương 36: Lại là Liễu Như Yên
Chương 37: Ăn mày từ đâu tới?
Chương 38: Giết cả nhà ngươi
Chương 39: Giám bảo đại hội (tăng thêm cầu phiếu đề cử)
Chương 40: Quỷ Cước Thất
Chương 41: Khoe khoang khoác lác
Chương 42: Thái Ất ngân châm
Chương 43: Hoa Đà tái thế
Chương 44: Nợ máu phải có người gánh vác
Chương 45: Tinh Võ võ quán
Chương 46: Tiểu tử ngươi thật đúng là dám đến!
Chương 47: Một chiêu bại trận
Chương 48: Thất bại tan tác mà quay trở về
Chương 49: Tìm kiếm Quách đại sư
Chương 50: Đến cửa tìm cớ