Chương 1: Giả bạn trai
Chương 1: Giả bạn trai
Chương 2: Nhà trọ mỹ nữ
Chương 2: Mỹ nữ nhà trọ
Chương 3: Thật cố gắng hương
Chương 3: Rất thơm
Chương 4: Tử Diệp quán trà
Chương 4: Tử Diệp quán trà
Chương 5: Mỹ nữ tổng tài
Chương 5: Mỹ nữ quan tổng tài
Chương 6: Tối thật là thành thật điểm
Chương 6: Thành thật một chút
Chương 7: Diễn kỹ quá tốt
Chương 7: Kỹ xảo biểu diễn rất tốt
Chương 8: Để ta với ngươi ở chung
Chương 8: Để cho ta với ngươi ở chung
Chương 9: Không xứng để ta biết
Chương 9: Không xứng với ta biết
Chương 10: Phú bà cùng bảo mẫu
Chương 10: Phú bà cùng bảo mẫu
Chương 11: Hoan nghênh về nhà
Chương 11: Hoan nghênh về nhà
Chương 12: Ánh mắt của tiểu thư thật tốt
Chương 12: Tiểu thư nhãn quan thật tốt
Chương 13: Làm một lái xe
Chương 13: Làm một tài xế
Chương 14: Không thân cận như vậy
Chương 14: Không thân cận như vậy
Chương 15: Bồi tỷ tỷ đi một nơi
Chương 15: Theo tỷ tỷ đi một nơi
Chương 16: Một đề nghị
Chương 16: Một cái đề nghị
Chương 17: Các ngươi không xứng biết
Chương 17: Các ngươi không xứng biết
Chương 18: Loại nữ nhân kia
Chương 18: Loại nữ nhân kia
Chương 19: Tượng Đầu Thần
Chương 19: Tượng Đầu Thần
Chương 20: Lộ thân phận
Chương 20: Thân phận lộ hãm
Chương 21: Bị lừa được
Chương 21: Bị hãm hại
Chương 22: Dạo quanh công ty
Chương 22: Công ty hội mỗi sáng
Chương 23: Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà Chương 0023 180
Chương 23: Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà Chương 23 180 độ
Chương 24: Thật là ngươi sao
Chương 24: Thật là ngươi sao
Chương 25: Muốn nghe lời thật sao
Chương 25: Muốn nghe lời thật sao