Chương 1: Lão tổ di sản
Chương 2: Xây dựng server
Chương 3: Nhóm đầu tiên người chơi
Chương 4: Trò chơi thể nghiệm
Chương 5: Tập thể đổi võng du
Chương 6: Mới du PK bảng
Chương 7: Max điểm đánh giá
Chương 8: Giá cao thu mua
Chương 9: Đàm phán
Chương 10: CG chế tác
Chương 11: NPC người thiết lập
Chương 12: Có nội tình?
Chương 13: Trò chơi lên giá
Chương 14: Người chơi bạo tăng
Chương 15: Xung đột thăng cấp
Chương 16: Căng vọt hồn tệ giá cả
Chương 17: Tìm tòi nhiệm vụ
Chương 18: Vây quét quỷ binh
Chương 19: Quỷ Lang kỵ binh đoàn
Chương 20: Quỷ đốc thống lĩnh
Chương 21: Hậu kỳ triển vọng
Chương 22: Người chơi ác thế lực
Chương 23: Bạo trang bị hiện trường
Chương 24: Phù văn lực sĩ
Chương 25: Tu Luyện các mở ra
Chương 26: Trực tiếp bình đài online
Chương 27: Thuần thú đại sư
Chương 28: Độ hồn sứ giả
Chương 29: Ngô vương trở về
Chương 30: Thần phục
Chương 31: Đáng đời ngươi độc thân
Chương 32: Hải vương
Chương 33: Hoàng Tuyền biển
Chương 34: Chú đồ
Chương 35: Địa ngục đạo
Chương 36: Bạch Mị mộ
Chương 37: Bạch Mị truyền thừa
Chương 38: Tôn Khởi tuyệt vọng
Chương 39: Mở rộng hợp tác
Chương 40: Sáng tạo phó bản
Chương 41: Địa ngục đạo quan tài đá
Chương 42: Phệ Hỏa Long
Chương 43: Công hội tranh bá thi đấu
Chương 44: Tùy duyên tiễn pháp (thượng)
Chương 45: Tùy duyên tiễn pháp (Hạ)
Chương 46: Đại chiến sắp đến
Chương 47: Bất Tử Điểu
Chương 48: Ngạo Kiếm
Chương 49: Ma kiếm mười đạo
Chương 50: Người tu luyện