Chương 1: Trước mộ phần đối thoại
Chương 2: Tiếp tế nạn dân
Chương 3: Thiên mệnh thay đổi
Chương 4: Đại thế thiên hạ
Chương 5: Rút đao tương trợ
Chương 6: Trộm ngọc thâu hương
Chương 7: Dẹp yên thế gia
Chương 8: Đại Hiền Lương Sư
Chương 9: Vô Cực Chân gia
Chương 10: Từ Thứ hiến kế
Chương 11: Quách Gia đưa sính lễ
Chương 12: Ngày xuân ra ngoài thành đi dạo
Chương 13: Thành bại nhất chiến
Chương 14: Phòng ngừa chu đáo
Chương 15: Chấn động Đế Đô
Chương 16: Sáu mươi vạn đại quân
Chương 17: Anh hùng tứ phương
Chương 18: Kiêu binh kiêu tướng
Chương 19: Dạ tập Ba Tài
Chương 20: Binh lâm thành hạ
Chương 21: Càn Khôn đảo ngược
Chương 22: Thiên sinh dã tâm
Chương 23: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Chương 24: Một văn không đáng
Chương 25: Đại náo Lâm Giang
Chương 26: Giết hoặc không giết
Chương 27: Mãnh hổ cha con
Chương 28: Bệnh tàn phụ người
Chương 29: Anh hùng nhung nhớ
Chương 30: Giang Đông Nhị Kiều
Chương 31: Lang Gia lão đạo
Chương 32: Từ Châu Mi gia
Chương 33: Đào Khiêm làm khó dễ
Chương 34: Mạch nước ngầm mãnh liệt
Chương 35: Bày mưu rồi hành động
Chương 36: Họa nước tội nhân
Chương 37: Quay giáo một kích
Chương 38: Khoái ý ân cừu
Chương 39: Hổ Si Hứa Chử
Chương 40: Chư hầu Ngũ Tinh
Chương 41: Dưỡng Thiên Tử khí
Chương 42: Kinh khủng khẩu kỹ
Chương 43: Chân Thoát Chân Nói
Chương 44: Binh giả hung khí
Chương 45: Tả ủng hữu bão
Chương 46: Hoàng tử Lưu Hiệp
Chương 47: Mặc người thắng bại
Chương 48: Tài tử giai nhân
Chương 49: Chư hầu tranh bá
Chương 50: Đóng tháng Điêu Thuyền