Chương 1: Trọng sinh làm sư tử
Chương 2: Sư tử đực chiến đấu
Chương 3: Học tập kỹ năng
Chương 4: Linh cẩu đến rồi!
Chương 5: Chiến đấu!
Chương 6: Tình thương của mẹ
Chương 7: Chết đi sống lại
Chương 8: Sư mãng chi chiến!
Chương 9: Nguy cơ
Chương 10: Gan to bằng trời!
Chương 11: Ba huynh muội
Chương 12: Đói khát
Chương 13: Rắn độc sát thủ!
Chương 14: Nhỏ mê muội
Chương 15: Khỉ đầu chó đại quân
Chương 16: Ca ca thật lợi hại
Chương 17: Đi săn
Chương 18: Đàn sư tử nguy cơ
Chương 19: Tốt tiện tốt tiện!
Chương 20: Cha cùng con
Chương 21: Di chuyển
Chương 22: Đời đời cừu địch
Chương 23: Sư tử đực huynh đệ
Chương 24: Cừu nhân gặp nhau
Chương 25: Máu tanh hoàng hôn
Chương 26: Ban đêm chiến đấu
Chương 27: Địch nhân nguy hiểm
Chương 28: Trong nước sát thủ!
Chương 29: Đồ hèn nhát
Chương 30: Cách kia đầu heo xa chút!
Chương 31: Vô sỉ tiểu tặc
Chương 32: Trữ lương
Chương 33: Chiến đấu!
Chương 34: Mẫu thân cùng nữ nhi
Chương 35: Sống lấy
Chương 36: Báo thù!
Chương 37: Đêm tối sát thủ
Chương 38: Sinh mệnh
Chương 39: Đàn sư tử chi chiến
Chương 40: Ích kỷ
Chương 41: Đồng bạn
Chương 42: Nhỏ xoắn đuôi
Chương 43: Uống nước
Chương 44: Đáng sợ sư tử con!
Chương 45: Khỉ đầu chó thi thể
Chương 46: Lang thang sư tử đực
Chương 47: Bill đàn sư tử
Chương 48: Mới vương
Chương 49: Cừu địch máu thịt
Chương 50: Sư vương vẫn lạc