Chương 1: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 1
Chương 2: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 2
Chương 3: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 3
Chương 4: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 4
Chương 5: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 5
Chương 6: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 6
Chương 7: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 7
Chương 8: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 8
Chương 9: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 9
Chương 10: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 10
Chương 11: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 11
Chương 12: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 12
Chương 13: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 13
Chương 14: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 14
Chương 15: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 15
Chương 16: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 16
Chương 17: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 17
Chương 18: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 18
Chương 19: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 19
Chương 20: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 20
Chương 21: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 21
Chương 22: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 22
Chương 23: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 23
Chương 24: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 24
Chương 25: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 25
Chương 26: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 26
Chương 27: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 27
Chương 28: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 28
Chương 29: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 29
Chương 30: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 30
Chương 31: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 31
Chương 32: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 32
Chương 33: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 33
Chương 34: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 34
Chương 35: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 35
Chương 36: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 36
Chương 37: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 37
Chương 38: Necromancer VS Assassin
Chương 39: Ám Hắc Phá Phôi Thần Chi Hủy Diệt Chương 39
Chương 40: Bắn tên
Chương 41: Lahr nhà
Chương 42: Lahr bi ai (trên)
Chương 43: Lahr bi ai (Hạ)
Chương 44: Đai lưng + dược tề = tín vật đính ước? (Trên)
Chương 45: Đai lưng + dược tề = tín vật đính ước? (Hạ)
Chương 46: Gặp lại Akara (trên)
Chương 47: Gặp lại Akara (Hạ)
Chương 48: Thăng cấp (trên)
Chương 49: Thăng cấp (Hạ)
Chương 50: Mở hòm rương