Chương 1: Vũ Trụ Thời Không Vị Diện Phá Diệt Giả
Chương 2: Vị Diện Vũ Trụ Chương 2:
Chương 3: Resident Evil
Chương 4: Nội dung vở kịch do ta dẫn dắt
Chương 5: Xé da hổ diêu đại kỳ
Chương 6: Rốt cục có báo lại
Chương 7: Red Queen
Chương 8: Kết thúc
Chương 9: Trò chuyện
Chương 10: Triển lộ năng lực
Chương 11: Lý Vân Long
Chương 12: Chiến trường
Chương 13: Phá vòng vây
Chương 14: Lý đại hán trường
Chương 15: Triệu Cương
Chương 16: Quá lớn năm rồi
Chương 17: Toàn bộ đoàn thay đổi quần áo
Chương 18: Triển khai huấn luyện
Chương 19: Tổng bộ cơ quan
Chương 20: Tự do nổ súng quyền
Chương 21: Vương Nhã
Chương 22: Có muốn hay không tiềm nàng
Chương 23: Súng trường đổi lính già
Chương 24: Chiến sĩ phân chờ
Chương 25: Sức chiến đấu tăng cường
Chương 26: Khai chiến
Chương 27: Vây mà không diệt
Chương 28: Ý đồ bị nhìn thấu
Chương 29: Đã về rồi
Chương 30: Ta lại tới rồi
Chương 31: Đông Phong mãnh sĩ
Chương 32: Bộ đội mở rộng
Chương 33: Đông Phong trọng tạp
Chương 34: Cho lão ca tặng lễ
Chương 35: Sở Vân Phi
Chương 36: Bộ đội xuất phát
Chương 37: Công thành
Chương 38: Hạ liền 2 huyện
Chương 39: Cưỡng bức Thái Nguyên
Chương 40: Bỏ thành mà chạy
Chương 41: Công khai điện báo
Chương 42: Đại phát điện báo
Chương 43: Thật thật giả giả
Chương 45: Thái Nguyên bị công
Chương 46: Thế tiến công bị nghỉ
Chương 47: Một đại thắng lợi
Chương 48: Đại tăng cường quân bị
Chương 49: Bắt đầu tiến công
Chương 50: Hắc Báo Truyền Kỳ
Chương 51: Nhiếp Thập Bát