Chương 1: Thác sinh nông gia
Chương 2: Tìm kiếm đường ra
Chương 3: Tài trí sơ lộ
Chương 4: Gia đình hội nghị
Chương 5: Bái sư
Chương 6: Học đường
Chương 7: Nhân sâm
Chương 8: Dựa vào cái gì
Chương 9: Đi chợ
Chương 10: Món tiền đầu tiên
Chương 11: Chủ ý
Chương 12: Thúc giục
Chương 13: Chuyển biến
Chương 14: Thuyết phục
Chương 15: Vấp phải trắc trở
Chương 16: Lấy gì báo đức?
Chương 17: Khảo giáo
Chương 18: Hỏa kế
Chương 19: Sinh viên ngành khoa học tự nhiên thẳng tắp tư duy
Chương 20: Bồn cây cảnh
Chương 21: Lỗ Ban tái thế
Chương 22: Thi huyện
Chương 23: Thi huyện
Chương 24: Thi huyện (tam, nhập V thông tri)
Chương 25: Bạc
Chương 26: Yết bảng (hôm nay nhập V
Chương 27: Thi phủ
Chương 28: Bồi tội
Chương 29: Lưỡng nan chi địa
Chương 30: Thi viện
Chương 31: Yết bảng
Chương 32: Chấn kinh
Chương 33: Sách luận (tu)
Chương 34: Tú tài
Chương 35: Mở tiệc chiêu đãi
Chương 36: Không đồng ý
Chương 37: Bái biệt
Chương 38: Tú Lệ Giang nam
Chương 39: Xung đột
Chương 40: Vân Thiên thư viện
Chương 41: Khảo hạch
Chương 42: Vì sao đọc sách
Chương 43: Mới vào thư viện
Chương 44: Phong ba
Chương 45: Quá kích
Chương 46: Ngoài dự liệu
Chương 47: Thứ tự
Chương 48: Phấn khởi
Chương 49: Miệng lưỡi
Chương 50: Ước đấu