Chương 1: Nữ đại gả
Chương 2: Trúng độc
Chương 3: Nguyên khăn
Chương 4: Hiểu lầm
Chương 5: Mới gặp ông cô
Chương 6: Bắt mạch
Chương 7: Rửa tay làm canh
Chương 8: Phủng trà
Chương 9: Tránh được một kiếp
Chương 10: Cô độc không ai giúp
Chương 11: Mềm giọng muốn nhờ
Chương 12: Lập uy
Chương 13: Nữ nhi thỉnh an
Chương 14: Ám đấu
Chương 15: Độc thủ tân phòng
Chương 16: Nói dối
Chương 17: Độc khí tái phát
Chương 18: Bán nguyệt chi kỳ
Chương 19: Nguyện giả mắc câu
Chương 20: Cường thế dùng dược
Chương 21: Thiên có thuật
Chương 22: Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc
Chương 23: Ra tay
Chương 24: Bà bà ghen ghét
Chương 25: Hầu hạ thái quân
Chương 26: Đại phủ quy cự
Chương 27: Các Hoài Tâm sự
Chương 28: Lại khởi tranh chấp
Chương 29: Thẹn quá thành giận
Chương 30: Hàn mai Ngạo Tuyết
Chương 31: Thuốc bắc phao chân
Chương 32: Phẩm thường mĩ vị
Chương 33: Ăn vụng
Chương 34: Chuyển xuất gia pháp
Chương 35: Phong hồi lộ chuyển
Chương 36: Thu phòng
Chương 37: Hữu kinh vô hiểm
Chương 38: Bên người nha hoàn
Chương 39: Tri Thu
Chương 40: Sự việc đã bại lộ
Chương 41: Số mệnh
Chương 42: Kinh nghe thấy tổ huấn
Chương 43: Đau lòng
Chương 44: Kết kiển
Chương 45: Son mặt nạ
Chương 46: Xin chỉ thị ra phủ
Chương 47: Chuẩn bị lễ vật
Chương 48: Ngọc viên
Chương 49: Lại khởi tranh chấp
Chương 50: Tặng lễ