Chương 1: Quyết thắng cục
Chương 2: Bán đổ bán tháo
Chương 3: Solo
Chương 4: Tiền cảnh ảm đạm
Chương 5: Giữ lại
Chương 6: Bài vị (1)
Chương 7: Bài vị (2)
Chương 8: Bài vị (3)
Chương 9: Thuê phòng (1)
Chương 10: Thuê phòng (2)
Chương 11: Thuê phòng (3)
Chương 12: Kinh doanh buôn bán
Chương 13: Tiếp nhận
Chương 14: Thuyết khách
Chương 15: Phỏng vấn
Chương 16: BP
Chương 17: Phức tạp
Chương 18: Lý Lão Pháo
Chương 19: Hung tỷ
Chương 20: Côn ca
Chương 21: Lần nữa Solo
Chương 22: Thử huấn
Chương 23: Huấn luyện thi đấu
Chương 24: Tuyệt thế kỳ tài
Chương 25: Nói thêm nữa một chút
Chương 26: Nhược Hóa Vũ
Chương 27: Trong đội không cùng
Chương 28: Minh tinh tuyển thủ
Chương 29: Nhược Hoa Vũ mới vào câu lạc bộ
Chương 30: Lập quy củ
Chương 31: Địa vực phân tổ
Chương 32: Truyền thừa
Chương 33: Thấp mở
Chương 34: Nổ
Chương 35: Động vật tính
Chương 36: Huấn luyện thi đấu (1)
Chương 37: Phụ trợ
Chương 38: Phụ trợ tâm đắc
Chương 39: Danh sách lớn
Chương 40: Lưu lượng
Chương 41: Kịch tinh
Chương 42: Match01
Chương 43: Không phục quản
Chương 44: Người thắng làm vua
Chương 45: Lớn tiếng doạ người
Chương 46: Thắng lợi nồi lẩu
Chương 47: Đừng sợ a
Chương 48: Mới xuất ra đầu tiên danh sách
Chương 49: Quán quân phòng nghỉ
Chương 50: Ván đầu tiên