Chương 1: Tối Cường Lão Sư Hệ Thống
Chương 2: Đả Quán?
Chương 3: Kiếm thuật thiên tài
Chương 4: Có chí khí
Chương 5: Kiếm đạo mênh mông
Chương 6: Hung mãnh nhất kiếm sĩ
Chương 7: Huy kiếm huấn luyện!
Chương 8: Thể năng quái thú (1/ 4)
Chương 9: Zoro liền là phi nhân loại (2/ 4)
Chương 10: Chủ ý xấu (3/ 4)
Chương 11: Đứng vững tu luyện (4/ 4)
Chương 12: Nhanh chóng đề thăng (1/ 4)
Chương 13: Mê chi tự tin (2/ 4)
Chương 14: Khiêu chiến chuyên tâm đàn tràng? (3/ 4)
Chương 15: Đè nặng chém! (4/ 4)
Chương 16: Đánh đố (1/ 4)
Chương 17: Không cam lòng a! (2/ 4)
Chương 18: Hợp cách đệ tử! (3/ 4)
Chương 19: Vô Tướng kiếm cốt (4/ 4)
Chương 20: Đồng bộ (1/ 5)
Chương 21: Kuina (2/ 5)
Chương 22: Cao thâm hơn kiếm đạo (3/ 5)
Chương 23: Chém thép kỹ xảo (4/ 5)
Chương 24: Bản môn có bí pháp! (5/ 5)
Chương 25: Mới môn quy!? (1/ 4)
Chương 26: Hệ thống không phải đùa giỡn với ngươi (2/ 4)
Chương 27: Có biện pháp (3/ 4)
Chương 28: Nghiên cứu hệ thống (4/ 4)
Chương 29: Có thể hay không bái sư? (1// 8!)
Chương 30: Thu đồ đệ Kuina! (2/ 8)
Chương 31: Lại có phần thưởng (3/ 8)
Chương 32: 24 tiết kinh thần chỉ! (4/ 8)
Chương 33: Còn có vị thứ ba (5/ 8)
Chương 34: Chuyên tâm tu luyện (6/ 8!)
Chương 35: Xin hỏi... (7/ 8)!
Chương 36: Thu! Còn không thu! (8/ 8)
Chương 37: Tự mình kiểm nghiệm (1/ 8!)
Chương 38: Kiếm khách quyết định đao (2/ 8!)
Chương 39: Cuối cùng thu Saka (3/ 8)
Chương 40: Không gấp được (4/ 8)
Chương 41: Nhắc nhở (5/ 8)
Chương 42: Ly khai cùng nhà hàng nổi trên biển (6/ 8)
Chương 43: Zeff (7/ 8)
Chương 44: Trải qua (8/ 8)
Chương 45: Thăm dò cùng vuốt mông ngựa? (1/ 5)
Chương 46: Thức ăn (2/ 5)
Chương 47: Quan hệ thế nào (3/ 5)
Chương 48: Liền hỏi ngươi có giúp hay không (4/ 5)
Chương 49: Còn như hưng phấn như thế sao (5/ 5)
Chương 50: Alvida cùng hải quân (1/ 6)