Chương 1: Xuất Khuê Các Ký Chương 1. Vũ Lăng xuân yến
Chương 2: Xuất Khuê Các Ký Chương 2. Nha hoàn đào chi
Chương 3: Xuất Khuê Các Ký Chương 3. Trần tam cô nương
Chương 4: Bông tuyết đào tô
Chương 5: Trân Châu lớp đường áo
Chương 6: Sắc tạo thông bảo
Chương 7: Chỉ có một người
Chương 8: Trưởng công chúa đến
Chương 9: Nói đùa yến yến
Chương 10: Đội mưa mà đi
Chương 11: Mưa phùn sơ nghỉ
Chương 12: Như thế nào nhân quả
Chương 13: Có thất trung dung
Chương 14: Khởi dung hàm hồ
Chương 15: Truyền Kỳ vương gia
Chương 16: Y quan chi chế
Chương 17: Minh Phong các trung
Chương 18: Này thân là khách
Chương 19: Năm năm nhất mộng
Chương 20: Một nhà ba người
Chương 21: Hồng hương lục ám
Chương 22: Lại hỏi tiền sự
Chương 23: Từng ân oán
Chương 24: Cháu gái không hối
Chương 25: Ám dạ phi thanh
Chương 26: Lão thụ chi da
Chương 27: Ám hương phù động
Chương 28: Sơn son nguyệt môn
Chương 29: Ai hảo tâm
Chương 30: Tư Đồ hoàng hậu
Chương 31: Thái hậu cho mời
Chương 32: Đầu độc chi án
Chương 33: Con cái đều nợ
Chương 34: Kiểm tra thực hư ngư canh
Chương 35: Tám mươi lăm cân
Chương 36: Tiểu viên hồng đào
Chương 37: Nghiệm chứng kết luận
Chương 38: Bệ hạ ở đâu
Chương 39: Điện Trường Thu trung
Chương 40: Tử đằng mùi hoa
Chương 41: Bình an trở về
Chương 42: Sa văn chủ nghĩa
Chương 43: Phân nói rõ ràng
Chương 44: Cảm giác hổ thẹn
Chương 45: Mỹ nhân như hoa
Chương 46: Vẫn là tranh thủ tình cảm
Chương 47: Xuân phong nghe thấy địch
Chương 48: Hốt ngươi thê lương
Chương 49: Ngô con dân
Chương 50: Một câu hứa hẹn