Chương: Trên trời nện xuống cái hệ thống tới
Chương 2: Đại gia, ta liền chạy cái đường (2)
Chương 4: Đại gia, ta liền chạy cái đường (4)
Chương 6: Đại gia, ta liền chạy cái đường (6)
Chương 8: Đại gia, ta liền chạy cái đường (8)
Chương 10: Đại gia, ta liền chạy cái đường (10)
Chương 12: Đại gia, ta liền chạy cái đường (12)
Chương 14: Đại gia, ta liền chạy cái đường (14)
Chương 16: Đại gia, ta liền chạy cái đường (16)
Chương 18: Đại gia, ta liền chạy cái đường (18)
Chương 20: Đại gia, ta liền chạy cái đường (20)
Chương 22: Đại gia, ta liền chạy cái đường (22)
Chương 24: Đại gia, ta liền chạy cái đường (24)
Chương 26: Đại gia, ta liền chạy cái đường (26)
Chương 28: Đại gia, ta liền chạy cái đường (28)
Chương 30: Đại gia, ta liền chạy cái đường (30)
Chương 32: Đại gia, ta liền chạy cái đường (32)
Chương 34: Đại gia, ta liền chạy cái đường (34)
Chương 36: Đại gia, ta liền chạy cái đường (36)
Chương 38: Đại gia, ta liền chạy cái đường (38)
Chương 40: Đại gia, ta liền chạy cái đường (40)
Chương 42: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (1)
Chương 44: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (3)
Chương 46: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (5)
Chương 48: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (7)
Chương 50: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (9)
Chương 52: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (11)
Chương 54: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (13)
Chương 56: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (15)
Chương 58: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (17)
Chương 60: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (19)
Chương 62: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (21)
Chương 64: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (23)
Chương 66: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (25)
Chương 68: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (27)
Chương 70: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (29)
Chương 72: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (31)
Chương 74: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (33)
Chương 76: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (35)
Chương 78: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (37)
Chương 80: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (39)
Chương 82: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (1)
Chương 84: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (3)
Chương 86: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (5)
Chương 88: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (7)
Chương 90: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (9)
Chương 92: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (11)
Chương 94: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (13)
Chương 96: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (15)
Chương 98: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (17)