Chương 1: Hồng lâu đồng nghiệp - Hình đức toàn Chương 1
Chương 2: Hồng lâu đồng nghiệp - Hình đức toàn Chương 2
Chương 3: Hồng lâu đồng nghiệp - Hình đức toàn Chương 3
Chương 4: Hồng lâu đồng nghiệp - Hình đức toàn Chương 4
Chương 6: Ra tay
Chương 7: Điền thị bãi quan, Hình gia tính kế
Chương 8: Hình đại tỷ
Chương 9: Chỉnh gia
Chương 10: Nô tài
Chương 11: Từ hôn
Chương 12: Mệnh trung chú định nhân duyên
Chương 13: Hình lão gia mưu hoa
Chương 14: Đào hố chôn người
Chương 15: Một cái đại lôi
Chương 16: Khảo thí trước
Chương 17: Thủy lộ
Chương 18: Gia phả
Chương 19: Kết bảo giúp đỡ
Chương 20: Đua cha thời đại
Chương 21: Khảo
Chương 22: Trung
Chương 23: Thưởng
Chương 24: Tin
Chương 25: Hình thức ban đầu
Chương 26: Phủ thí
Chương 27: Khuyên
Chương 28: Lao tới ngoài lề
Chương 29: Tú tài
Chương 30: Tỷ muội
Chương 31: Nghe tin
Chương 32: Phụ tử nói chuyện với nhau
Chương 33: Vương thị hộc máu
Chương 34: Vương gia
Chương 35: Kế tiếp
Chương 36: Tiết gia may mắn
Chương 37: Thư viện sơn trưởng
Chương 38: Hình Trung việc hôn nhân
Chương 39: Tiết gia thượng kinh
Chương 40: Y
Chương 41: Vương thị hạ màn
Chương 42: Người được chọn
Chương 43: Hình đại tỷ đại hôn
Chương 44: Bận rộn thiếu niên
Chương 45: Mang theo một chuỗi đi Giang Nam
Chương 46: Giả Xá hành động
Chương 47: Vương thị giáo nữ, làm mai mối
Chương 48: Hình Đức Toàn việc hôn nhân - ngưu gia
Chương 49: Đại quân trở về
Chương 50: Tứ phẩm
Chương 51: Hình Đức Toàn đại hôn

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI