Chương 1: Mưu sát hiện trường
Chương 2: Ký tên
Chương 3: Ảnh đế
Chương 4: Bạch Hựu Bạch
Chương 5: Vì ăn thịt
Chương 6: Ghi chú giấy
Chương 7: Hắc phấn
Chương 8: Có ở đây không?
Chương 9: Manh muội
Chương 10: Quỷ hẹp hòi
Chương 11: Trà sữa
Chương 12: Ta không vui
Chương 13: Mì trường thọ
Chương 14: Sinh nhật vui sướng
Chương 15: Rất muốn rất muốn?
Chương 16: Lần đầu tiên
Chương 17: Cơ hội
Chương 18: Sao lại thế này?
Chương 19: Moah moah
Chương 20: Xứng đáng!
Chương 21: Khiếp sợ!
Chương 22: Tiên hạ thủ vi cường
Chương 23: Ba hợp một
Chương 24: Bà quản gia
Chương 25: Từ chức
Chương 26: Nháo quỷ
Chương 27: Hồi ức cái rắm!
Chương 28: Chụp lén
Chương 29: Uông uông (tu bug)
Chương 30: Đất bằng giả quăng ngã
Chương 31: Bang
Chương 32: Nhiệt cảm mạo
Chương 33: Xong rồi
Chương 34: Vĩnh biệt đi
Chương 35: Tự phạt tam ly
Chương 36: Tiểu Bạch (bắt trùng)
Chương 37: Hạc đâu?
Chương 38: Bái sư
Chương 39: Phu quản nghiêm (bắt trùng)
Chương 40: Chó cắn chó
Chương 41: Thảo
Chương 42: Xem ngươi soái
Chương 43: Nghỉ phép sơn trang
Chương 44: Vụn băng băng
Chương 45: Rót canh gà
Chương 46: Ly hôn
Chương 47: Chơi uy phong
Chương 48: Kinh mộng
Chương 49: Sổ đen
Chương 50: Nguy hiểm tín hiệu