Chương 1: Trùng sinh thiếu niên lúc
Chương 2: Lôi Đình Thánh Thể
Chương 3: Giấy sinh tử
Chương 4: Liên tục đánh chết hai người
Chương 5: Siêu Thoát cảnh
Chương 6: Tăng thực lực lên
Chương 7: Xích Hỏa Tuyết Lưu Đan
Chương 8: Tin tức
Chương 9: Cửu Cung Liệt Hỏa Trận
Chương 10: Tình thế nguy hiểm
Chương 11: Bức cung
Chương 12: Chuẩn bị chiến đấu
Chương 13: Luyện đan
Chương 14: Đan dược cùng công pháp
Chương 15: Truy tung
Chương 16: Đồ lang
Chương 17: Bẫy rập
Chương 18: Vào tròng
Chương 19: Tiêu diệt
Chương 20: Dựa thế
Chương 21: Trong cốc dị bảo
Chương 22: Xung đột
Chương 23: Liều lĩnh
Chương 24: Một chiêu
Chương 25: Phi Ưng sơn trang
Chương 26: Triển Hùng Phi
Chương 27: Khảo hạch chương trình
Chương 28: Bảo Dược Đường
Chương 29: Hủy đi phòng
Chương 30: Tử Diệp Tinh Đàm Hoa
Chương 31: Lừa dối
Chương 32: Phong Linh Thuật
Chương 33: Điều kiện
Chương 34: Thị trường
Chương 35: Da thú
Chương 36: Tiệt Thiên Kiếm Kinh
Chương 37: Tranh đoạt
Chương 38: Riêng phần mình át chủ bài
Chương 39: Ngũ Tiểu Long
Chương 40: Uy hiếp
Chương 41: Mưu đồ bí mật
Chương 42: Tật Phong Huyễn Ảnh Kiếm Quyết
Chương 43: Chỉ điểm
Chương 44: Một đêm
Chương 45: Mộc Nhân Trận
Chương 46: Mộc Nhân Trận đệ nhất nhân
Chương 47: Thanh Dương song anh
Chương 48: Chấm dứt
Chương 49: Tiền của phi nghĩa
Chương 50: Tuyệt vọng