Chí Tôn Trọng Sinh - Thảo căn

Chí Tôn Trọng Sinh

Một đời chí cường Võ Đế Trần Lôi, độ tối cường thiên kiếp, không hiểu trở lại thiếu niên thời đại, từ đó mở ra nghịch thiên vô địch hành trình. Địch nhân toàn bộ nghiền ép, cừu nhân toàn bộ thanh toán, Dị tộc toàn bộ trấn áp, bảo vật toàn bộ tới tay, mỹ nữ vây quanh, quyền khuynh thiên hạ, thành một đời chí tôn, vô địch Cổ Đế.

Cảnh giới: Võ Cơ cảnh (Võ Đồ), Chân Khí cảnh (Võ Giả), Ngưng Nguyên cảnh (Võ Sư), Cương Sát cảnh (?), Hóa Hình cảnh (Võ Vương), Nạp Hải cảnh (Võ Tôn), Hồn Chủng cảnh (Võ Thánh), Võ Hồn cảnh (Võ Tổ), Niết Bàn cảnh (Võ Đế),...

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Trùng sinh thiếu niên lúc
Chương 2: Lôi Đình Thánh Thể
Chương 3: Giấy sinh tử
Chương 4: Liên tục đánh chết hai người
Chương 5: Siêu Thoát cảnh
Chương 6: Tăng thực lực lên
Chương 7: Xích Hỏa Tuyết Lưu Đan
Chương 8: Tin tức
Chương 9: Cửu Cung Liệt Hỏa Trận
Chương 10: Tình thế nguy hiểm
Chương 11: Bức cung
Chương 12: Chuẩn bị chiến đấu
Chương 13: Luyện đan
Chương 14: Đan dược cùng công pháp
Chương 15: Truy tung
Chương 16: Đồ lang
Chương 17: Bẫy rập
Chương 18: Vào tròng
Chương 19: Tiêu diệt
Chương 20: Dựa thế
Chương 21: Trong cốc dị bảo
Chương 22: Xung đột
Chương 23: Liều lĩnh
Chương 24: Một chiêu
Chương 25: Phi Ưng sơn trang
Chương 26: Triển Hùng Phi
Chương 27: Khảo hạch chương trình
Chương 28: Bảo Dược Đường
Chương 29: Hủy đi phòng
Chương 30: Tử Diệp Tinh Đàm Hoa
Chương 31: Lừa dối
Chương 32: Phong Linh Thuật
Chương 33: Điều kiện
Chương 34: Thị trường
Chương 35: Da thú
Chương 36: Tiệt Thiên Kiếm Kinh
Chương 37: Tranh đoạt
Chương 38: Riêng phần mình át chủ bài
Chương 39: Ngũ Tiểu Long
Chương 40: Uy hiếp
Chương 41: Mưu đồ bí mật
Chương 42: Tật Phong Huyễn Ảnh Kiếm Quyết
Chương 43: Chỉ điểm
Chương 44: Một đêm
Chương 45: Mộc Nhân Trận
Chương 46: Mộc Nhân Trận đệ nhất nhân
Chương 47: Thanh Dương song anh
Chương 48: Chấm dứt
Chương 49: Tiền của phi nghĩa
Chương 50: Tuyệt vọng