Chương 1: Đan Thần sống lại
Chương 2: Ngô gia
Chương 3: Luyện đan
Chương 4: Ngô Chí
Chương 5: Ngô Chiến
Chương 6: Ngô Kỳ
Chương 7: Phế
Chương 8: Ngô Nghiễm Thành
Chương 9: Đánh chết
Chương 10: Luyện đan
Chương 11: Linh Luân Cảnh
Chương 12: Tiễn Ninh Ninh
Chương 13: Không biết xấu hổ nữ nhân
Chương 14: Luyện Đan Sư?
Chương 15: Tiền bối
Chương 16: Phế
Chương 17: Tranh đấu
Chương 18: Lục Thiên thức
Chương 19: Hai nhà tiêu diệt
Chương 20: Bất Diệt Kim Thân Quyết
Chương 21: Cha mẹ
Chương 22: Thành Thanh Dương
Chương 23: Ghi danh
Chương 24: Tranh phong
Chương 25: Nghi ngờ
Chương 26: Lưu Vũ
Chương 27: Lục Hợp chưởng
Chương 28: Vân Nguyệt Lâu
Chương 29: Xuất thủ
Chương 30: Tằng Hoan
Chương 31: Thanh Dương Sơn
Chương 32: Ngoài ý muốn phát hiện
Chương 33: Linh Luân Cảnh Tam Trọng Thiên
Chương 34: Kim Lang Ưng
Chương 35: Dựa vào lí lẽ biện luận
Chương 36: Viên Hồng Ưng
Chương 37: Đánh bại
Chương 38: Đánh giết
Chương 39: Linh Luân Cảnh Tứ Trọng Thiên
Chương 40: Lưu Việt
Chương 41: Tập sát
Chương 42: Viên Khiếu Thiên
Chương 43: Hồn ấn châm
Chương 44: Oanh động
Chương 45: Vạn Kim Thương Hội
Chương 46: Khỏi hẳn
Chương 47: Lô Cảnh
Chương 48: Còn ăn hiếp
Chương 49: Biến cố
Chương 50: Giận dữ Ngô Thần