Đan Thần Trở Về - Nam Khoa Hồ Luật

Đan Thần Trở Về

Vô Thượng Đan Thần, bị người đánh lén, chân thân ngã xuống, nghịch thiên sống lại.

Sống lại một đời, Ngô Thần nhất định phải quật khởi mạnh mẽ, tu hành mạnh nhất huyền công, luyện chế tốt nhất đan dược, Chưởng Khống mạnh nhất thần binh, nắm giữ đẹp nhất nữ nhân.

Đời này, Ngô Thần nhất định phải nghịch thiên, gặp thần Sát Thần, gặp Phật Sát Phật, dưới cửu thiên, Duy Ngã Độc Tôn.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Đan Thần sống lại
Chương 2: Ngô gia
Chương 3: Luyện đan
Chương 4: Ngô Chí
Chương 5: Ngô Chiến
Chương 6: Ngô Kỳ
Chương 7: Phế
Chương 8: Ngô Nghiễm Thành
Chương 9: Đánh chết
Chương 10: Luyện đan
Chương 11: Linh Luân Cảnh
Chương 12: Tiễn Ninh Ninh
Chương 13: Không biết xấu hổ nữ nhân
Chương 14: Luyện Đan Sư?
Chương 15: Tiền bối
Chương 16: Phế
Chương 17: Tranh đấu
Chương 18: Lục Thiên thức
Chương 19: Hai nhà tiêu diệt
Chương 20: Bất Diệt Kim Thân Quyết
Chương 21: Cha mẹ
Chương 22: Thành Thanh Dương
Chương 23: Ghi danh
Chương 24: Tranh phong
Chương 25: Nghi ngờ
Chương 26: Lưu Vũ
Chương 27: Lục Hợp chưởng
Chương 28: Vân Nguyệt Lâu
Chương 29: Xuất thủ
Chương 30: Tằng Hoan
Chương 31: Thanh Dương Sơn
Chương 32: Ngoài ý muốn phát hiện
Chương 33: Linh Luân Cảnh Tam Trọng Thiên
Chương 34: Kim Lang Ưng
Chương 35: Dựa vào lí lẽ biện luận
Chương 36: Viên Hồng Ưng
Chương 37: Đánh bại
Chương 38: Đánh giết
Chương 39: Linh Luân Cảnh Tứ Trọng Thiên
Chương 40: Lưu Việt
Chương 41: Tập sát
Chương 42: Viên Khiếu Thiên
Chương 43: Hồn ấn châm
Chương 44: Oanh động
Chương 45: Vạn Kim Thương Hội
Chương 46: Khỏi hẳn
Chương 47: Lô Cảnh
Chương 48: Còn ăn hiếp
Chương 49: Biến cố
Chương 50: Giận dữ Ngô Thần