Chương 1: Vương Tiểu Thất
Chương 2: Dẫn Miêu Yêu
Chương 3: Đấu Miêu Yêu
Chương 4: Thần côn? Đại sư!
Chương 5: Mao Sơn chưởng môn
Chương 6: Kinh Trập
Chương 7: Hành thi
Chương 8: Báo cáo
Chương 9: Oán khí
Chương 10: Người trong đồng đạo
Chương 11: Quần áo đỏ Quỷ Ảnh
Chương 12: Lâm Kiều gặp quỷ
Chương 13: Chết đi nữ học sinh
Chương 14: Khiêu khích
Chương 15: Hồ sơ
Chương 16: Bày trận
Chương 17: Đại chiến đỏ mắt ác quỷ
Chương 18: Giới sắc hòa thượng
Chương 19: Quỷ trên Quỷ thân
Chương 20: Bạch Vô Thường
Chương 21: Vương lão đầu
Chương 22: Thất tinh tục mệnh
Chương 23: Một giấc mộng ba tháng
Chương 24: Chia tay
Chương 25: Quỷ dị giày thêu
Chương 26: Hài linh
Chương 27: Chết no người
Chương 28: Miêu Cương nhất mạch
Chương 29: Thi thể lại mất
Chương 30: Phối âm hôn
Chương 31: Trá thi
Chương 32: Thổ phu tử
Chương 33: Chu Huyên vẽ bùa
Chương 34: Huyết thi
Chương 35: Tiểu Thất bị thương
Chương 36: Kinh Trập bị trộm
Chương 37: Vô sỉ Lưu đội trưởng
Chương 38: Hoa hồng quầy rượu
Chương 39: Hoa hồng quầy rượu cao thủ
Chương 40: Khu ma Long Tộc Mã gia
Chương 41: Mã gia Thần Long
Chương 42: Quỷ thai
Chương 43: Quỷ thai xuất thế
Chương 44: Địa phủ ban đầu loạn
Chương 45: Vạn quỷ dạ hành
Chương 46: Tự làm tự chịu
Chương 47: Tiểu tiểu tiểu cương thi
Chương 48: Hàng Đầu Sư, hiện
Chương 49: Đấu pháp
Chương 50: Uổng công cứu binh