Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá - Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Kiếp trước, tra phu giết vợ hại nữ, tay nàng lưỡi đao tra phu lại chết dưới tay Bạch liên hoa.

Trở lại khi còn bé, nàng tỉ mỉ trù tính thận trọng từng bước, thoát khỏi cực phẩm người nhà tay xé Bạch liên hoa, thuận đường lại báo cái ân.

"Uy, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là báo ngươi đời trước ân cứu mạng."

"Ân cứu mạng, lúc này lấy thân tương báo."

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Trùng sinh
Chương 2: Trừ tà
Chương 3: Vô sỉ (thượng)
Chương 4: Vô sỉ (hạ)
Chương 5: Thất vọng
Chương 6: Thay đổi (1)
Chương 7: Thay đổi (2)
Chương 8: Cáo trạng (1)
Chương 9: Cáo trạng (2)
Chương 10: Cố gia (1)
Chương 11: Cố gia (2)
Chương 12: Cố gia (3)
Chương 13: Hào khí (1)
Chương 14: Hào khí (2)
Chương 15: Tự thiếp dẫn phát phong ba (1)
Chương 16: Tự thiếp dẫn phát phong ba (2)
Chương 17: Tự thiếp dẫn phát phong ba (3)
Chương 18: Tự thiếp dẫn phát phong ba (4)
Chương 19: Cam Lộ tự (1)
Chương 20: Cam Lộ tự (2)
Chương 21: Phật đầu vòng tay
Chương 22: Xin lỗi
Chương 23: Làm khách
Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
Chương 25: Khiêu khích (1)
Chương 26: Khiêu khích (2)
Chương 27: Khiêu khích (3)
Chương 28: Đánh nhau
Chương 29: Khổ nhục kế (1)
Chương 30: Khổ nhục kế (2)
Chương 31: Thiên phú
Chương 32: Khoe của (1)
Chương 33: Khoe của (2)
Chương 34: Nữ ti
Chương 35: Hẹp hòi Thanh Thư
Chương 36: Thanh Thư bị đánh (1)
Chương 37: Thanh Thư bị đánh (2)
Chương 38: Quan tài tử
Chương 39: Tặc (1)
Chương 40: Tặc (2)
Chương 41: Không đành lòng
Chương 42: Vạch mặt (1)
Chương 43: Vạch mặt (2)
Chương 44: Si tình nam nhân (1)
Chương 45: Si tình nam nhân (2)
Chương 46: Con rối
Chương 47: Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng (1)
Chương 48: Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng (2)
Chương 49: Dưỡng lão (1)
Chương 50: Dưỡng lão (2)