Chương 1: Trùng sinh
Chương 2: Trừ tà
Chương 3: Vô sỉ (thượng)
Chương 4: Vô sỉ (hạ)
Chương 5: Thất vọng
Chương 6: Thay đổi (1)
Chương 7: Thay đổi (2)
Chương 8: Cáo trạng (1)
Chương 9: Cáo trạng (2)
Chương 10: Cố gia (1)
Chương 11: Cố gia (2)
Chương 12: Cố gia (3)
Chương 13: Hào khí (1)
Chương 14: Hào khí (2)
Chương 15: Tự thiếp dẫn phát phong ba (1)
Chương 16: Tự thiếp dẫn phát phong ba (2)
Chương 17: Tự thiếp dẫn phát phong ba (3)
Chương 18: Tự thiếp dẫn phát phong ba (4)
Chương 19: Cam Lộ tự (1)
Chương 20: Cam Lộ tự (2)
Chương 21: Phật đầu vòng tay
Chương 22: Xin lỗi
Chương 23: Làm khách
Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
Chương 25: Khiêu khích (1)
Chương 26: Khiêu khích (2)
Chương 27: Khiêu khích (3)
Chương 28: Đánh nhau
Chương 29: Khổ nhục kế (1)
Chương 30: Khổ nhục kế (2)
Chương 31: Thiên phú
Chương 32: Khoe của (1)
Chương 33: Khoe của (2)
Chương 34: Nữ ti
Chương 35: Hẹp hòi Thanh Thư
Chương 36: Thanh Thư bị đánh (1)
Chương 37: Thanh Thư bị đánh (2)
Chương 38: Quan tài tử
Chương 39: Tặc (1)
Chương 40: Tặc (2)
Chương 41: Không đành lòng
Chương 42: Vạch mặt (1)
Chương 43: Vạch mặt (2)
Chương 44: Si tình nam nhân (1)
Chương 45: Si tình nam nhân (2)
Chương 46: Con rối
Chương 47: Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng (1)
Chương 48: Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng (2)
Chương 49: Dưỡng lão (1)
Chương 50: Dưỡng lão (2)