Chương 1: Trục Thiên trọng sinh
Chương 2: Máu lạnh khắc nghiệt
Chương 3: Gia tộc luận võ
Chương 4: Cứ việc xuống tay
Chương 5: Tuyệt thế nhất kiếm
Chương 6: Tu vi đại tiến
Chương 7: Giam lỏng
Chương 8: Đan Khí Tháp
Chương 9: Trúc Cơ Đan phong ba
Chương 10: Đại chủ sự khiếp sợ
Chương 11: Viêm Hỏa Địa Mạch
Chương 12: Thực lực bạo trướng
Chương 13: Nam Dương đệ nhị kiệt? Nhất kiếm phế chi
Chương 14: Cấm Vệ Quân tới
Chương 15: Kiếm trảm Hoàng giai cường giả
Chương 16: Hắc Giáp Doanh vào thành
Chương 17: Binh phát phủ Thừa tướng
Chương 18: Đối chiến Lưu Kỳ Sơn
Chương 19: Ngạo mạn Tiếu Đại Sư
Chương 20: Thấy Quốc chủ
Chương 21: Ta cũng là Luyện Đan Sư
Chương 22: Lục Thu Nguyệt trợ công
Chương 23: Đương trường luyện đan
Chương 24: Đánh sưng mặt
Chương 25: Thân thể cực hạn
Chương 26: Quốc chủ ý chỉ
Chương 27: Nháo sự?
Chương 28: Khuất phục nhân tâm
Chương 29: Man Hoang luyện binh
Chương 30: Nguyên Linh Thú
Chương 31: Huyền Hỏa Tông đệ tử
Chương 32: Tông môn đệ tử mừng như điên
Chương 33: Múa rìu qua mắt thợ?
Chương 34: Thần phục hoặc là chết
Chương 35: Cấm kỵ gông xiềng
Chương 36: Kiếm Cốt
Chương 37: Hung Táng Chi Địa
Chương 38: Phụ tử tương ngộ
Chương 39: Hầu gia trở về
Chương 40: Toàn thể tấn chức
Chương 41: Âm mưu
Chương 42: Lạc Phượng Sơn
Chương 43: Lạc Phàm Trận, Bổn Mệnh Phù Văn
Chương 44: Thẳng đến Hắc Lang Trại
Chương 45: Lấy trứng chọi đá
Chương 46: Quét ngang
Chương 47: Ngạo mạn Tứ vương tử
Chương 48: Một cái tát chụp phiên
Chương 49: Thu phục Hắc Lang Trại
Chương 50: Chu Tước tàn hồn