Chương 1: Bức hôn
Chương 2: Ta nếu là không cưới đâu?
Chương 3: Mở long mạch!
Chương 4: Tiêu Vũ Tuệ
Chương 5: Một bạt tai!
Chương 6: Phong mang tất lộ
Chương 7: Lại đột phá tiếp
Chương 8: Yêu Thú sơn mạch
Chương 9: Tô Hàn ra tay
Chương 10: Dị biến
Chương 11: Yêu thú truy sát
Chương 12: Thực lực tăng lên dữ dội!
Chương 13: Trận pháp oai
Chương 14: Tô Hàn chết rồi?
Chương 15: Tra ra manh mối
Chương 16: Luyện đan
Chương 17: Tô Vân Minh khiếp sợ
Chương 18: Là ngươi?
Chương 19: Động thủ
Chương 20: Nghiền ép Long Huyết cảnh!
Chương 21: Bản tiểu thư gọi Tiêu Vũ Nhiên!
Chương 22: Bị cường hôn
Chương 23: 480 vạn kim tệ!
Chương 24: Trục xuất gia tộc?
Chương 25: Cùng Tô gia, lại không liên quan!
Chương 26: Tiểu Tô Hàn phu quân
Chương 27: Tiêu gia ra oai phủ đầu?
Chương 28: Bằng vào ta đan dược, mua ngươi chỗ ngồi!
Chương 29: Đủ rồi hả?
Chương 30: Ở không đi gây sự
Chương 31: Các ngươi tốt nhất cút cho ta!
Chương 32: Chịu nhận lỗi
Chương 33: Tử kim cấp Long kỹ
Chương 34: Hạ phẩm linh thạch
Chương 35: Ước định
Chương 36: Thượng bất chính hạ tắc loạn
Chương 37: 48 đầu!
Chương 38: Lương Thiệu Huy đến nhà
Chương 39: Kim quang cùng ánh đen
Chương 40: Giết!
Chương 41: Một tháng
Chương 42: Thu lấy đệ tử
Chương 43: Ba cửa ải
Chương 44: Ải thứ nhất
Chương 45: Không thể nói lý?
Chương 46: Nhằm vào
Chương 47: Cửa thứ hai
Chương 48: Số ngàn vạn kim tệ tặng thưởng
Chương 49: Trần Phong
Chương 50: Người khác cười ta quá điên