Thôn Phệ Hồn Đế - Từ Quảng Đại

Thôn Phệ Hồn Đế

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Kiểm tra Võ Hồn
Chương 2: Thôn Phệ Võ Hồn
Chương 3: Cường thế từ hôn
Chương 4: Cuối cùng cũng có Võ Hồn!
Chương 5: Hồn kỹ cùng kiếm pháp
Chương 6: Thanh y thiếu nữ
Chương 7: Nguyên Linh Quả
Chương 8: Liền phá hai cấp
Chương 9: Lấy một địch ba
Chương 10: Thiên Kiếm Tam Thức
Chương 11: Cường hóa Võ Hồn
Chương 12: Rước dâu lôi
Chương 13: Càn rỡ Triệu Phi Long
Chương 14: Vậy một chiêu
Chương 15: Kiếm thế
Chương 16: Bại Triệu Nhất Thủy
Chương 17: Thích khách liên minh
Chương 18: Tứ cấp võ giả
Chương 19: Đêm tối ám sát
Chương 20: Ninh thiếu
Chương 21: Đẩy vào hầm mỏ
Chương 22: Người chuột đại chiến
Chương 23: Kim tuyến Đại Lão Thử
Chương 24: Huyết Lang bang
Chương 25: Cấp hai Võ Hồn
Chương 26: Thích khách, Hắc Đao
Chương 27: Ta không có tiền
Chương 28: Đại Hạ võ cung
Chương 29: Thanh Sơn Thành bát cấp võ giả
Chương 30: Thắng năm lần
Chương 31: Sinh Tử Lôi Đài
Chương 32: Chọn nhất định mục tiêu
Chương 33: Đưa ngươi đi chết
Chương 34: Huyền Thiên Thần Văn
Chương 35: Vạn Bảo Lâu đấu giá hội
Chương 36: Tiền Tam Bàn
Chương 37: Vũ vương mộ địa
Chương 38: Gặp lại Diệp Kỳ
Chương 39: Kiêu ngạo Đặng Trúc Hiên
Chương 40: Hoàn bại Đặng Trúc Hiên
Chương 41: Linh Đàm
Chương 42: Chiến Kỳ Phiên
Chương 43: Cửu cấp võ giả cường đại
Chương 44: Tấn thăng cửu cấp
Chương 45: Một tháng ước hẹn
Chương 46: U Vân chỉ điểm
Chương 47: Đêm mưa ám sát
Chương 48: Cuồng Phong Bạo Vũ
Chương 49: Mở ra khí hải
Chương 50: Phương viên mười ngàn thước khí hải