Chương 1: Kết thúc cũng là một loại bắt đầu
Chương 2: Đấu Đế đại lục
Chương 3: Đấu Đế đại lục
Chương 4: Đấu Đế đại lục
Chương 5: Đấu Đế đại lục
Chương 6: Đấu Đế đại lục
Chương 7: Thiên Minh cốc
Chương 8: Thiên Minh cốc
Chương 9: Thiên Minh cốc
Chương 10: Thiên Minh cốc
Chương 11: Thiên Minh cốc
Chương 12: Thiên Minh cốc
Chương 13: Thiên Minh cốc
Chương 14: Thiên Minh cốc
Chương 15: Thiên Minh cốc
Chương 16: Tiêu tộc
Chương 17: Tiêu tộc
Chương 18: Tiêu tộc
Chương 19: Tiêu tộc
Chương 20: Tiêu tộc
Chương 21: Lần đầu tu luyện
Chương 22: Lần đầu tu luyện
Chương 23: Lần đầu tu luyện
Chương 24: Lần đầu tu luyện
Chương 25: Đánh phá kỷ lục
Chương 26: Đánh phá kỷ lục
Chương 27: Đánh phá kỷ lục
Chương 28: Đánh phá kỷ lục
Chương 29: Hỗn độn di tích cổ
Chương 31: Hỗn độn di tích cổ
Chương 32: Hỗn độn di tích cổ
Chương 33: Hỗn độn di tích cổ
Chương 34: Luyện chế Đế phẩm đan dược
Chương 35: Luyện chế Đế phẩm đan dược
Chương 36: Luyện chế Đế phẩm đan dược
Chương 37: Luyện chế Đế phẩm đan dược
Chương 38: Luyện chế Đế phẩm đan dược
Chương 39: Luyện chế Đế phẩm đan dược
Chương 40: Luyện chế Đế phẩm đan dược
Chương 41: Bát Cực Thiên Quyết
Chương 42: Bát Cực Thiên Quyết
Chương 43: Bát Cực Thiên Quyết
Chương 44: Bát Cực Thiên Quyết
Chương 45: Bát Cực Thiên Quyết
Chương 46: Bát Cực Thiên Quyết
Chương 47: Chuẩn bị lịch luyện
Chương 48: Chuẩn bị lịch luyện
Chương 49: Chuẩn bị lịch luyện
Chương 50: Chuẩn bị lịch luyện
Chương 51: Vượt cấp giết yêu hồ