Chương 1: Xông Vào Đạo Thai Võ Học Đường
Chương 2: Ăn chính là cơm chùa
Chương 3: Đồ Tam Tiếu nhiệm vụ
Chương 4: Uy hiếp
Chương 5: Rừng trúc nhất chiến đấu
Chương 6: Vào Kỳ Dương Vũ học đường
Chương 7: Vào Sở gia 13 đao Phân Đường
Chương 8: Lần đầu gặp Từ Diệu Vân
Chương 9: Trộm Đại Hối Khí Đan
Chương 10: Tu vi tăng nhiều
Chương 11: Thuần Dương La Sát Thể
Chương 12: Niên thi bắt đầu
Chương 13: Lấy Khí Luyện Thể Trương gia Bá thể
Chương 14: Dĩ Khí Hóa Hình
Chương 15: Trần gia Kỳ Môn trận pháp
Chương 16: Chiến đấu Liêu Bất Phàm
Chương 17: Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ
Chương 18: Chịu đòn nhận tội
Chương 19: Thời điểm đến đến lượt tới
Chương 20: La gia thương đội
Chương 21: Giết người tiệt hóa
Chương 22: Kỳ Dương Vũ Học Đường vật liệu
Chương 23: Liêu gia cùng La gia
Chương 24: Kiếp này không phải là kiếp trước
Chương 25: Anh em nhà họ La
Chương 26: Liêu gia dính líu
Chương 27: La Liêu giằng co
Chương 28: Vu oan giá họa
Chương 29: Nhân chứng vật chứng
Chương 30: La gia Hồng Môn Yến
Chương 31: Lão hồ ly La Tấn Tam
Chương 32: Ngu xuẩn La Hiệu
Chương 33: Trò hay nhất tràng
Chương 34: Liên hoàn gài tang vật
Chương 35: La gia Lão Quái
Chương 36: La gia Hám Thiên Đao
Chương 37: Thiết kế Lưu Cẩn
Chương 38: Làm nhục Sở Phách Thành
Chương 39: Đại Phạm Ngạo Khí Quyết
Chương 40: Có phúc cùng hưởng
Chương 41: Ba Tư thương đội
Chương 42: Bách Niên Quỷ Thai
Chương 43: Sở Phách Thành quỷ kế
Chương 44: Vô tình gặp gỡ Lý Thanh Nhi
Chương 45: Y Trì Chi Pháp
Chương 46: Đánh ngươi vì muốn tốt cho ngươi
Chương 47: La gia Thiên Bảo
Chương 48: Kỳ Dương Thành bị cướp
Chương 49: Giết Sở Phách Thành
Chương 50: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc