Vô Thượng Thần Đế - Oa Ngưu Cuồng Bôn

Vô Thượng Thần Đế

Vạn Thiên đại thế giới, cường giả như rừng.

Một đời Tiên Vương Mục Vân, trùng sinh đến một cái có thụ ức hiếp con riêng trên thân, thề phải quấy phong vân, trở lại đỉnh phong.

Mênh mông Thiên Vực, ai dám tranh phong?

Chư Thiên Vạn Giới, ta chủ chìm nổi! Một thế này, Mục Vân nhất định chưởng ngự vạn giới, đấu phá thương khung!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Vạn năm đằng sau
Chương 1: Vạn năm về sau
Chương 2: Muốn chỉnh ta?
Chương 3: Tụ Linh Đan
Chương 4: Lớp học giải đáp
Chương 5: Mạc Vấn đại sư
Chương 6: Không thể tưởng tượng
Chương 7: Đánh chính là ngươi
Chương 8: Chỉ hôn
Chương 8: Chỉ cưới
Chương 9: Đương đường chất vấn
Chương 10: Giáo dục?
Chương 11: Nghẹn họng nhìn trân trối
Chương 12: Xong đời
Chương 13: Điều kiện?
Chương 14: Luyện đan
Chương 15: Phá Ngọc Quyền
Chương 16: Tru Tiên Đồ
Chương 17: Quỳ xuống
Chương 18: Ác nhân còn cần ác mài
Chương 19: Mục Lâm Thần uy nghiêm
Chương 20: Hắn có thể làm?
Chương 21: Đem quần áo cởi hết
Chương 21: Đem quần áo toàn thoát
Chương 22: Tay của ngươi lấy ra
Chương 23: Phế bỏ ngươi huynh đệ
Chương 24: Lớp học của ta ta làm chủ
Chương 25: Đảo ngược
Chương 26: Giải trừ?
Chương 27: Tử Mao Liệp Lang
Chương 28: Theo đuôi
Chương 29: Chém giết
Chương 30: Cuối cùng hoàng tước
Chương 30: Cuối cùng chim sẻ
Chương 31: Bát Hoang Ngâm
Chương 32: Sinh Tử Hoang Ấn
Chương 33: Hắc sắc tử khí
Chương 34: Trong động tu luyện
Chương 35: Phế ngươi kinh mạch
Chương 36: Ăn mày
Chương 37: Thánh Đan các xung đột
Chương 38: Lòng dạ hiểm độc
Chương 39: Đánh lén
Chương 40: Thử đan
Chương 41: Đấu giá
Chương 42: Khảo hạch
Chương 43: Hạng thứ ba khảo hạch
Chương 44: Khiêu chiến
Chương 45: Thất trọng Ngưng Nguyên cảnh
Chương 46: Tề Minh phụ tử