Chương 1: Vạn năm đằng sau
Chương 1: Vạn năm về sau
Chương 2: Muốn chỉnh ta?
Chương 3: Tụ Linh Đan
Chương 4: Lớp học giải đáp
Chương 5: Mạc Vấn đại sư
Chương 6: Không thể tưởng tượng
Chương 7: Đánh chính là ngươi
Chương 8: Chỉ hôn
Chương 8: Chỉ cưới
Chương 9: Đương đường chất vấn
Chương 10: Giáo dục?
Chương 11: Nghẹn họng nhìn trân trối
Chương 12: Xong đời
Chương 13: Điều kiện?
Chương 14: Luyện đan
Chương 15: Phá Ngọc Quyền
Chương 16: Tru Tiên Đồ
Chương 17: Quỳ xuống
Chương 18: Ác nhân còn cần ác mài
Chương 19: Mục Lâm Thần uy nghiêm
Chương 20: Hắn có thể làm?
Chương 21: Đem quần áo cởi hết
Chương 21: Đem quần áo toàn thoát
Chương 22: Tay của ngươi lấy ra
Chương 23: Phế bỏ ngươi huynh đệ
Chương 24: Lớp học của ta ta làm chủ
Chương 25: Đảo ngược
Chương 26: Giải trừ?
Chương 27: Tử Mao Liệp Lang
Chương 28: Theo đuôi
Chương 29: Chém giết
Chương 30: Cuối cùng hoàng tước
Chương 30: Cuối cùng chim sẻ
Chương 31: Bát Hoang Ngâm
Chương 32: Sinh Tử Hoang Ấn
Chương 33: Hắc sắc tử khí
Chương 34: Trong động tu luyện
Chương 35: Phế ngươi kinh mạch
Chương 36: Ăn mày
Chương 37: Thánh Đan các xung đột
Chương 38: Lòng dạ hiểm độc
Chương 39: Đánh lén
Chương 40: Thử đan
Chương 41: Đấu giá
Chương 42: Khảo hạch
Chương 43: Hạng thứ ba khảo hạch
Chương 44: Khiêu chiến
Chương 45: Thất trọng Ngưng Nguyên cảnh
Chương 46: Tề Minh phụ tử