Tuyệt Thế Dược Thần - Phong Nhất Sắc

Tuyệt Thế Dược Thần

Một đời đan đế bị kẻ gian hãm hại.

Từ nay, trên đời thiếu một Thanh Vân Tử, nhiều hơn một cái vô địch quần là áo lụa.

Trọng tẩu đan dược đại đạo.

Làm sao nghịch thương thiên, bằng vào trong tay ta dược!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Đồ chơi này cũng có thể ăn?
Chương 2: Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết
Chương 3: Hốt thuốc
Chương 4: Nghi ngờ
Chương 5: Thổ huyết
Chương 6: Đổi dược phương
Chương 7: Thất khiếu chảy máu
Chương 8: Tự tìm đường chết
Chương 9: Đến mà không hướng vô lễ cũng
Chương 10: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân
Chương 11: Giết người diệt khẩu
Chương 12: Cửu Âm Liên Thần Mạch
Chương 13: Phụ tử tâm sự
Chương 14: Bạo Nguyên Đan
Chương 15: Biện dược
Chương 16: Lời nói tương kích
Chương 17: Tín nhiệm cùng lựa chọn
Chương 18: Tăng thực lực lên
Chương 19: Mật mưu
Chương 20: Đường về
Chương 21: Thanh đồng sát thủ
Chương 22: Thuấn thiểm
Chương 23: Ta chỉ xuất một chỉ
Chương 24: Chó khôn không cản đường
Chương 25: Cuộc chiến sinh tử
Chương 26: Trảo không
Chương 27: Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng
Chương 28: Mỗi người chuẩn bị chiến đấu
Chương 29: Đánh cuộc
Chương 30: Nhường ngươi ba chiêu
Chương 31: Kỹ kinh tứ tọa!
Chương 32: Đánh tơi bời
Chương 33: Ngươi quả nhiên rất gan dạ
Chương 34: Vô Biên thí luyện
Chương 35: Lục Mang Tinh Trận
Chương 36: Ngủ đánh đổi
Chương 37: Trợ thủ
Chương 38: Lên cấp khảo hạch
Chương 39: Lâm Thiên Thành
Chương 40: Tiến vào Huyễn Linh Tháp
Chương 41: Hôi Mộng Mô
Chương 42: Lại là miểu sát!
Chương 43: Mộng Mô thêm nguyên liệu
Chương 44: Huyền cấp tiến giai vượt qua kiểm tra!
Chương 45: Hù chết bảo bảo
Chương 46: Ước chiến
Chương 47: Chọc nhiều người tức giận rồi
Chương 48: Liền muốn ngươi
Chương 49: Tinh luyện dược phôi
Chương 51: Phong Chỉ Nhu