Chương 1: Đồ chơi này cũng có thể ăn?
Chương 2: Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết
Chương 3: Hốt thuốc
Chương 4: Nghi ngờ
Chương 5: Thổ huyết
Chương 6: Đổi dược phương
Chương 7: Thất khiếu chảy máu
Chương 8: Tự tìm đường chết
Chương 9: Đến mà không hướng vô lễ cũng
Chương 10: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân
Chương 11: Giết người diệt khẩu
Chương 12: Cửu Âm Liên Thần Mạch
Chương 13: Phụ tử tâm sự
Chương 14: Bạo Nguyên Đan
Chương 15: Biện dược
Chương 16: Lời nói tương kích
Chương 17: Tín nhiệm cùng lựa chọn
Chương 18: Tăng thực lực lên
Chương 19: Mật mưu
Chương 20: Đường về
Chương 21: Thanh đồng sát thủ
Chương 22: Thuấn thiểm
Chương 23: Ta chỉ xuất một chỉ
Chương 24: Chó khôn không cản đường
Chương 25: Cuộc chiến sinh tử
Chương 26: Trảo không
Chương 27: Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng
Chương 28: Mỗi người chuẩn bị chiến đấu
Chương 29: Đánh cuộc
Chương 30: Nhường ngươi ba chiêu
Chương 31: Kỹ kinh tứ tọa!
Chương 32: Đánh tơi bời
Chương 33: Ngươi quả nhiên rất gan dạ
Chương 34: Vô Biên thí luyện
Chương 35: Lục Mang Tinh Trận
Chương 36: Ngủ đánh đổi
Chương 37: Trợ thủ
Chương 38: Lên cấp khảo hạch
Chương 39: Lâm Thiên Thành
Chương 40: Tiến vào Huyễn Linh Tháp
Chương 41: Hôi Mộng Mô
Chương 42: Lại là miểu sát!
Chương 43: Mộng Mô thêm nguyên liệu
Chương 44: Huyền cấp tiến giai vượt qua kiểm tra!
Chương 45: Hù chết bảo bảo
Chương 46: Ước chiến
Chương 47: Chọc nhiều người tức giận rồi
Chương 48: Liền muốn ngươi
Chương 49: Tinh luyện dược phôi
Chương 51: Phong Chỉ Nhu