Chương 1: Nguyên điểm
Chương 2: Không thể chết được
Chương 3: Đoạt xá
Chương 4: Ngũ Hành Thiên linh căn
Chương 5: Muốn sống (tu)
Chương 6: Yêu thú
Chương 7: «Đạo kinh»
Chương 8: Tiểu chu thiên
Chương 9: Thoát thai hoán cốt
Chương 10: Bách Kiếm Phù
Chương 11: Thăng tiên bảng
Chương 12: Cướp người
Chương 13: Giết địch
Chương 14: Diệt Tuyệt
Chương 15: Nam Dương
Chương 16: Oan gia ngõ hẹp
Chương 17: Vào thành
Chương 18: Ký danh đệ tử
Chương 19: Trụy Tiên Cốc
Chương 20: Thượng cổ không gian
Chương 21: Ngũ Hành đại trận
Chương 22: Ngũ sắc hào quang
Chương 23: Thời không nhảy lên
Chương 24: Lần nữa nhảy lên
Chương 25: Thiên linh căn tu sĩ
Chương 26: Nghìn cân treo sợi tóc
Chương 27: Giết người đoạt bảo
Chương 28: Ngoéo tay thượng điều
Chương 29: Lẫn vào Nam Dương
Chương 30: Lần ba nhập Trụy Tiên Cốc
Chương 31: Ly Hỏa chú
Chương 32: Tổ truyền bảo kiếm
Chương 33: Thức tỉnh chi kiếm
Chương 34: Mới nguy cơ
Chương 35: Bên ngoài tông đệ tử
Chương 36: Sông chảy vào biển
Chương 37: Hư hư thật thật
Chương 38: Quý Khâu điều kiện
Chương 39: Dẫn dắt rời đi
Chương 40: Xuyên thẳng qua
Chương 41: Ngũ Hành châu
Chương 42: Ngàn năm
Chương 43: Tị nạn cốc
Chương 44: Khai tông nguyên lão
Chương 45: Bức họa
Chương 46: Côn Ngô
Chương 47: Nhị lão
Chương 48: Truyền tống
Chương 49: Tiểu đạo cô
Chương 50: Đồng ý