Chương 1: Quỷ Vương kết hôn
Chương 2: Nhiếp Hồn
Chương 3: Động phòng hoa chúc
Chương 4: Phù dâu
Chương 5: Nháo quỷ thắng địa
Chương 6: Chân đạp 2 con thuyền
Chương 7: Bay đầu
Chương 8: Xuất hồn
Chương 9: Dưỡng quỷ chi địa
Chương 10: Truy hồn đồng tử
Chương 11: Quỷ Cốt Âm Phong Trận
Chương 12: Chó cắn chó 1 miệng lông
Chương 13: Tài sắc song thu
Chương 14: Mặt người dạ thú
Chương 15: Sưu hồn
Chương 16: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Chương 17: Con dâu nuôi từ bé
Chương 18: Mao Sơn Hung Giáp Kiếm
Chương 19: Bách quỷ dạ hành
Chương 20: Làm rối
Chương 21: Khí không bằng người
Chương 22: Khăn tay
Chương 23: Vô lại
Chương 24: Tư mật phần món ăn
Chương 25: Ngũ Quỷ Mê Tâm Thuật
Chương 26: Ước hẹn không đã tới nửa đêm
Chương 27: Bịa đặt lung tung
Chương 28: Đấu pháp
Chương 29: Phù chú chi thuật
Chương 30: Tập kích
Chương 31: Trang Tâm Đồng
Chương 32: Hai bút cùng vẽ
Chương 33: Mao Sơn y đạo quán
Chương 34: Tầng hầm
Chương 35: Mặt
Chương 36: Bất Hóa Cốt
Chương 37: Khoản thu nhập thêm
Chương 38: Hồng nhan bạc mệnh
Chương 39: Cấp hồn xuất khiếu
Chương 40: Phá quán
Chương 41: Ứng chiến
Chương 42: Hộ Thân Kính
Chương 43: Đệ nhất cái khách hàng
Chương 44: Trang Tâm Đồng tới cửa
Chương 45: Mai táng vật dụng cửa hàng
Chương 46: Đi thi
Chương 47: Quỷ phụ thi thể
Chương 48: Lão tài xế
Chương 49: Ngũ giáp thần binh
Chương 50: Kim giáp đồng thi