Chương 1: Ta có một phù, ngươi có dám tiếp
Chương 2: Một phù toàn thành hoa lê nở (sách mới cầu cất giữ)
Chương 3: Ba tiếng kinh lôi, ba bước Thiên giai
Chương 4: Thoát thai hoán cốt
Chương 5: Thiên kiêu xuất từ Đại Thanh Sơn
Chương 7: Luôn có chút màu đen không giống
Chương 8: Một vòng áo đỏ ứng thải hà
Chương 9: Giết Thiên giai, như giết chó
Chương 10: Luôn có điêu dân muốn hại
Chương 11: Trà chú bảy phần đầy, tự có Đại Năng tới
Chương 12: Hoa nhược nở rộ, chiêu phong dẫn điệp
Chương 13: Một quyền phá đi mà thôi
Chương 14: Quyền có thể giết người, thiên tư cũng có thể mê người
Chương 15: Thế gian người đều có đường
Chương 16: Huyết Tế Chi Phù
Chương 17: Thiên kiêu thiếu nữ
Chương 18: Kiếm Phong Lý Mặc Linh
Chương 19: Thanh Liên Kiếm Ca
Chương 20: Lượng kiếm
Chương 21: Hoa đào lụa trắng liên chủng tình
Chương 22: Ta tại một người chiến nhất bảng
Chương 23: Một lời kinh thế gian
Chương 24: Bách Triều Sinh
Chương 25: Tiểu công chúa cùng Tiểu Hồng Y
Chương 26: Long Nguyên
Chương 27: Thủy triều sinh diệt, là Phù Sinh
Chương 28: Nhậu nhẹt có bằng hữu!
Chương 29: Vì sao như thế, tất cả bởi vì nhân tộc
Chương 30: Hai nắm đấm hai chén rượu
Chương 31: Ngàn dặm đất chết đều là huyết
Chương 32: Giao dịch
Chương 33: Cùng ngồi đàm đạo cũng là chém giết
Chương 34: Các hiển thần thông
Chương 35: Một phù một Khô Vinh
Chương 36: Tiếp ta một phù
Chương 37: Một trăm sáu mươi tám đạo tinh quang!
Chương 38: Thanh mai chử tửu
Chương 39: Tiệc rồi cũng sẽ tan nhưng huyết không thể tán
Chương 40: Trời chiều xuống núi giết người đi
Chương 41: Dù cho biển hoa cũng có cỏ dại
Chương 42: Trong biển hoa rất diễm hoa
Chương 43: Đạp thuyền đi xa
Chương 44: Xích Địa Chiến Tràng
Chương 45: U Tà cùng Lang Ma Tiễn
Chương 46: Hãn Huyền cùng chênh lệch
Chương 47: Săn giết
Chương 48: Huyết Lộ
Chương 49: Tắm rửa tinh quang, Cực Đạo chiến cảnh
Chương 50: Ai mới là thợ săn?