Chương 1: Hồn quy lai hề!
Chương 2: Hoàn chỉnh
Chương 3: Thông suốt
Chương 3: Khai khiếu
Chương 4: Xích Ngoan Huyết Trùng!
Chương 5: Nguyên Thai thân
Chương 5: Nguyên Thai Chi Thân!
Chương 6: Ta là Ngu Uyên!
Chương 7: Luyện đan
Chương 8: Đánh lén ban đêm
Chương 8: Dạ tập!
Chương 9: Phản sát
Chương 10: Xích Luyện Ma Quyết!
Chương 11: Tiền tiền bối
Chương 11: Tiền bối?
Chương 12: Khinh người
Chương 12: Ức hiếp người
Chương 13: Đếm tới ba
Chương 13: Đếm đến ba
Chương 14: Đáp lại
Chương 15: Sí Huyết Hồng Liên
Chương 16: Nghe lời
Chương 17: Triệu gia muốn nuốt Long!
Chương 18: Ẩn Long Hồ
Chương 19: Thập trọng thiên
Chương 20: Ánh trăng ửng đỏ
Chương 21: Làm to chuyện
Chương 21: Đem sự tình làm lớn chuyện
Chương 22: Huyết Thần Giáo
Chương 23: Thành chủ bổ nhiệm
Chương 23: Thành chủ khâm điểm
Chương 24: Phân sinh tử
Chương 25: Trận chiến đầu tiên
Chương 25: Đệ nhất chiến!
Chương 26: Vạch mặt!
Chương 27: Ta chính là cái kia ngoài ý muốn!
Chương 28: Một tôn Âm Thần
Chương 29: Hiện hình
Chương 30: Đoạt hồn
Chương 31: Thương lượng vừa vặn rất tốt
Chương 31: Đánh thương lượng tốt không?
Chương 32: Tử vong bao phủ
Chương 33: Cách không chấn nhiếp
Chương 33: Cách không khiếp sợ
Chương 34: Ngươi xem như thế nào?
Chương 34: Ngươi xem coi thế nào
Chương 35: Thiên cấp đồ vật!
Chương 36: Đứng ở bất bại chi địa
Chương 36: Đứng ở thế bất bại
Chương 37: Mượn đông phong