Chương 1: Ta là Ma giáo giáo chủ?
Chương 2: Toàn Chân bí điển
Chương 3: Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được!
Chương 4: Chết sống có số, giàu có nhờ trời
Chương 5: Khoái đao ra khỏi vỏ, Tụ Lý Thanh Long!
Chương 6: Tàn nhẫn
Chương 7: Sở gia nghị sự
Chương 8: Không hiểu quy củ
Chương 9: Dược phòng
Chương 10: Không nghe lời, đều là người chết!
Chương 11: Bắc địa ba mươi sáu cự khấu
Chương 12: Lá mặt lá trái
Chương 13: Lên đường bình an
Chương 14: Diễn kịch
Chương 15: Sở Tông Quang bí mật
Chương 16: Bất công
Chương 17: Đắc ý
Chương 18: Giết không được, phế đi a
Chương 19: Huyết Đao kinh
Chương 20: Phế bỏ
Chương 21: Cường ngạnh
Chương 22: Đổi cách nghĩ
Chương 23: Tính toán
Chương 24: Lý tam công tử
Chương 25: Xung đột
Chương 26: Kế hoạch
Chương 27: Phản bội
Chương 28: Đại Quang Minh tự hỏa đầu tăng
Chương 29: Chênh lệch một niệm, vạn sự giai hưu
Chương 30: Bác bỏ
Chương 31: Báo thù
Chương 32: Thề giết Sở Hưu
Chương 33: Huynh đệ bất hòa
Chương 34: Khẩu vị của ta rất lớn
Chương 35: Liệt Kim thủ
Chương 36: Hết thảy đều kết thúc
Chương 37: Cao thủ
Chương 38: Nhược điểm của Sở Hưu
Chương 39: Vơ vét
Chương 40: Tính sai
Chương 41: Ta cũng không muốn
Chương 42: Chuyện cũ hai mươi năm trước
Chương 43: Át chủ bài ra hết
Chương 44: Kẻ thắng sau cùng
Chương 45: Thu hoạch
Chương 46: Thẩm Bạch
Chương 47: Vào Bắc Yên
Chương 48: Bia đỡ đạn
Chương 49: Đại sinh ý
Chương 50: Nhìn không thấu