Chương 1: Đại Đế mộng tỉnh
Chương 2: Kiếm gia quyết định
Chương 3: Cường thế hiện thân
Chương 4: Kiếm thuật kinh người
Chương 5: Trong hai tháng tất bại hắn
Chương 6: Dược Linh Lâu
Chương 7: Thiếu nữ Vương Tịnh
Chương 8: Vấn Dược Bảng
Chương 9: Thái Thủy Đạo Thư
Chương 10: Sát thủ
Chương 11: 300 ngàn lượng bạc
Chương 12: Một kiếm lui trăm người
Chương 13: Tuyết Nhi quyết định
Chương 14: Quyết đấu Kiếm Thu Bình
Chương 15: Giết ngươi chỉ cần một kiếm, nhưng ta không giết ngươi
Chương 16: Du gia đến cửa
Chương 17: Hai tháng sau, lấy tính mạng ngươi
Chương 18: Một tháng sau
Chương 19: Vương gia thiếu gia
Chương 20: Huyền Quy Cổ Trận
Chương 21: Chắc chắn 100%
Chương 22: Du Phi
Chương 23: Phế đi
Chương 24: Tôi thể dược dịch
Chương 25: Linh thể sơ thành
Chương 26: Vương thiếu gia ra chuyện
Chương 27: Phường thị chi khốn
Chương 28: Nhất thương xuyên qua
Chương 29: Lâm vào khốn cục
Chương 30: Tộc nhân đến giúp, cường địch đã hiện
Chương 31: Sinh tử một đường
Chương 32: Quận Vương xuất thủ
Chương 33: Đồ tôn là Hoàng Chủ
Chương 34: Quận Vương thỉnh cầu
Chương 35: Một cái tiểu thổ cẩu
Chương 36: Luân Hồi Cửu Thế Cẩu
Chương 37: Trở về thành
Chương 38: Chiến Vương Bân
Chương 39: Phế Vương Bân
Chương 40: Đông Dương Quận Vương lại đến
Chương 41: Thành chủ chiến bắt đầu
Chương 42: Quyết đấu
Chương 43: Bàn tử người yêu
Chương 44: Đan Nguyên Tông Cường địch
Chương 45: Linh Tôn cảnh thực lực
Chương 46: Thảm liệt
Chương 47: Kiếm Gia, diệt vong?
Chương 48: Đại Đế rơi lệ
Chương 49: Thanh Vân Kiếm gia người tới
Chương 50: Kiếm gia áp bách