Chương 1: đại lục Phong Tuyết
Chương 2: Cấp bảy vũ hồn?
Chương 3: Duy Tiểu Long không có
Chương 4: Gia tộc niên hội
Chương 5: Đánh gãy hai tay?
Chương 6: Vô dụng
Chương 7: Kỳ dị sơn cốc
Chương 8: Đáy hồ kỳ ngộ
Chương 9: Tu La Chi Nhận
Chương 10: La Tâm Thảo
Chương 11: Ngươi đột phá Nhất giai như nào?
Chương 12: Gia tộc niên hội bắt đầu
Chương 13: Đánh cho nhận không ra
Chương 14: Chiến sĩ Nhị giai
Chương 15: Nhất thời thất thủ
Chương 16: Đột phá Tứ giai
Chương 17: Để Hoàng Vĩ đi vào tu luyện
Chương 18: Tu luyện Đấu Kỹ
Chương 19: Dịch Cân Kinh thế thứ tư
Chương 20: Lý Mộc đại thọ
Chương 21: Tu La Môn đệ tử
Chương 22: Một nô bộc cũng có tư cách?
Chương 23: Mất mặt
Chương 24: Thủ hộ thân nhân
Chương 25: Lại họp hàng năm
Chương 26: Sợ hãi?
Chương 27: Thật đúng là công bình!
Chương 28: Thập giai hậu kỳ đỉnh phong
Chương 29: Tu La kiếm pháp chiêu thứ 2
Chương 30: Ly khai
Chương 31: Ngân Nguyệt sâm lâm
Chương 32: Phí Hầu võ hồn
Chương 33: Tu La Quỷ Trảo
Chương 34: Vu oan
Chương 35: Võ hồn cường hóa
Chương 36: Lạc Thông vương thành
Chương 37: Báo phủ công tước
Chương 38: Mỹ Vị Đại Tửu Lâu
Chương 39: Nguyên soái không tại
Chương 40: Sư đệ gặp chuyện không may
Chương 41: Ai dám thương ta sư đệ
Chương 42: Tiên Thiên chiến sĩ
Chương 43: Đoạn Nhận đế quốc
Chương 44: Trộm của Đấu giá hội
Chương 45: Gặp lại Lý Lộ
Chương 46: Hoàng thành chi chiến
Chương 47: Môn chủ vô địch
Chương 48: Thủ tiêu báo danh tư cách
Chương 49: Đem chém giết
Chương 50: Cũng dám đối thiếu chủ xuất thủ!